Sol·licitud de subvencions i informació pels ajuntaments

 

Cada any es publiquen al Butlletí Oficial de la Província, les Bases específiques per a la convocatòria de la presentació d’instàncies per a la concessió de subvencions en procediment de concurrència competitiva per als ajuntaments de la província de Barcelona per finançar les despeses de transport escolar de la campanya Coneguem els nostres parcs.

La presentació de les instàncies, dins del termini establert a les Bases i publicat al BOP, l’han de fer, única i exclusivament, els ajuntaments participants.

Les activitats subvencionades s'hauran de realitzar dins del període comprés entre els mesos de gener i de juny de l’any en curs.

Un cop finalitzada l’activitat, els ajuntaments hauran de presentar la justificació de la mateixa segons el model normalitzat.

 

Documentació administrativa

Bases específiques de la convocatòria:

Publicació: Butlletí Oficial de la Província

Data de publicació:

Instància: 

Termini de presentació d’instàncies:

Lloc i presentació de les instàncies: en qualsevol dels registres de la Diputació de Barcelona així com qualsevol lloc que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim de les Administracions Públiques i del Procediment comú.

Certificat de justificació de l’activitat: Certificat de justificació 2017

 

interest