Límits dels plans especials


Límits dels plans especials urbanístics de protecció dels espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona


Informació general

 
Transcripció dels límits dels espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona descrits en els plans especials urbanístics aprovats per a cada espai. En cas de dubtes, preval la informació original (mapes i descripció literal) que acompanya els plans especials urbanístics.
 
 
La base de dades associada als límits conté informació sobre el codi administratiu de l'espai, el seu codi segons les directrius d'EUROPARC, el nom oficial, el tipus de norma de protecció, la data d'aprovació de la norma de declaració del parc i la de la norma vigent.
 
El límits recullen el nou límit del Parc del Montseny, aprovat pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya el dia 11 de desembre de 2008, la modificació puntual del Pla Especial de Millora i Protecció de l'entorn natural Guilleries-Savassona (publicat al DOGC 5487 de 20/10/2009) i el nou límit del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovat pel Govern el 19/10/2010.
 

 

Contacte: Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)
 
 

Informació addicional

 
 
Nom: XPN_29052012
Format: SHAPE d'ESRI
Contingut: límits dels plans especials urbanístics de protecció dels espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Abast geogràfic: Província de Barcelona
Data d'elaboració: maig de 2006
Data d'actualitzación: maig de 2012
Elements geomètrics: polígons
Estructura
Estructura de les dades espacials: topologia de polígons
Elements amb atributs: polígons
Estructura de les dades alfanumèriques: taula d'atributs pròpia
Elaboració
Procediment d'elaboració:
 
  • Conversió de format Microstation (.dgn) a Cobertura d'ArcInfo dels perímetres de cada parc excepte el de la Serralada Litoral.
  • Unió de tots els parcs en una sola cobertura
 
Fonts principals: plans especials de protecció del medi físic i del paisatge de cada parc.
Bases cartogràfiques amb què concorda aquesta: bases topogràfiques 1:5.000 de l'ICC. 
Diverses versions segons l'espai protegit.
 

Metadades completes