Sol·licitud per a l'organització de diverses activitats


Les activitats esportives, culturals, educatives i de lleure als espais naturals protegits, així com les sessions fotogràfiques i les filmacions, venen regulades per allò que disposa el text normatiu del Pla especial de protecció. D'altra banda, es recomana que abans de programar o sol·licitar l'autorització per a aquestes activitats llegiu el document de bones pràctiques en activitats excursionistes. És un recull d'orientacions, el compliment de les quals us facilitarà la obtenció de les autoritzacions corresponents.

 


El desenvolupament amb caràcter col·lectiu, organitzat, professional o competitiu d'aquestes activitats requereix d'un tràmit previ de sol·licitud d'autorització o d'informe per part de l'òrgan gestor del parc.

 

Activitats d'ús públic que cal informar al parc

 

ACTIVITATS ESPORTIVES, TURÍSTIQUES, EDUCATIVES I DE LLEURE

  1. Activitats organitzades amb vehicles motoritzats
  2. Activitats a peu, amb bicicleta i/o cavall, organitzades per empreses i entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals, etc.)
  3. Activitats a peu, amb bicicleta, amb vehicles motoritzats i/o cavall, organitzades regularment per empreses d'educació ambiental o d'activitats de lleure al medi natural i que siguin conduïdes pels monitors. En aques cas, s'informarà anualment l'oferta d'activitats de l'empresa i la seva programació de forma anual.
  4. Activitats educatives de grup que no siguin a peu, organitzades per universitats, escoles, esplais o altres cursos i que siguin conduïdes per monitors. En la sol·licitud d'informe s'haurà d'adjuntar la programació de l'activitat.
  5. Activitats a peu, amb bicicleta o a cavall organitzades per famílies o grups d'amics superiors a 30 persones.
  6. Activitats en el medi natural dins l'horari nocturn.
  7. Aplecs, fires i festes organitzades per empreses i entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals,...)
  8. Altres activitats que requereixin d'instal·lació d'equips o l'ocupació d'un espai de manera temporal.

 

FILMACIONS I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES

  1. Gravacions i sessions fotogràfiques, realitzades per productores professionals amb ànim o sense ànim de lucre.
  2. Gravacions i sessions fotogràfiques realitzades per persones no professionals, amb equips superiors al d'una càmara amb trípode.

 

ACTIVITATS AMB BTT O ACTIVITATS ESPORTIVES QUE NECESSITIN CONCURS D’ALGUN ARTEFACTE

En el cas d’activitats amb BTT i qualsevol prova o activitat esportiva terrestre que necessiti del concurs d'algun artefacte, us recordem que, tal i com estableix el DECRET 148/1992, DE 9 DE JUNY, PEL QUAL ES REGULEN LES ACTIVITATS FOTOGRÀFIQUES, CIENTÍFIQUES I ESPORTIVES QUE PODEN AFECTAR LES ESPÈCIES DE LA FAUNA SALVATGE (ART.6.1.B), cal sol·licitar i disposar de l’autorització que ha d’emetre la Generalitat de Catalunya (Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona. Carrer d'Aragó, 244-248. 08007-Barcelona. Tel. 932 147 000. (http://territori.gencat.cat/)

 

Què cal fer

 

Als efectes administratius oportuns, cal que facin arribar per correu postal a l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals la sol·licitud original degudament signada, així com la documentació tècnica requerida (imatges explicatives, localització, descripció, etc.), adjuntant, si és necessari, el recorregut o localització, preferiblement mitjançant "tracks"* amb els formats més usuals o, si això no és possible, amb mapa d'escala de 1:5000 a 1:25.000 a la següent adreça:

OFICINA DEL PARC DEL FOIX
Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
Fax 934 022 429
A/e: p.foix@diba.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

 

*Els tracks o aquella informació complementària que s'estimi oportú es faran arribar per correu electrònic a l'adreça del parc: p.foix@diba.cat

 

Les sol·licituds d'autorització necessiten una valoració de la seva adequació i un tràmit administratiu. Cal que es faci arribar la sol·licitud original degudament signada així com la documentació tècnica requerida, amb una antelació mínima de trenta dies a la data de realització de l'activitat. En cas que aquesta sol·licitud així com tota la informació complementària requerida, en cas de mancances, no arribi amb una antel·lació suficient, això podria  comportar la impossibilitat de completar-ne la tramitació, atès que no es disposaria del temps necessari per emetre el preceptiu informe previ del parc. Al peu d'aquesta pàgina, us podeu descarregar el formulari de sol·licitud.

 

Les activitats als parcs de la Xarxa de Parcs, s'autoritzen o informen en estricte compliment de les competències de l'òrgan gestor del parc i sens perjudici de les autoritzacions que puguin correspondre a altres organismes i a particulars.

 

Nota important

 

Cal emplenar el formulari de sol·lcitud i adaptar els recorreguts als camins autoritzats grafiats al mapa. Cap activitat s'autoritzarà si no s'adapta al mapa de camins que us podeu descarregar en format pdf i shape.

 

Recomanació

 

Es recomana que aquelles activitats que es realitzin dins l'àmbit del parc i no requereixin d'informe, es comuniquin a l'oficina del parc per telèfon o correu electrònic, per tal poder comunicar o advertir de qualsevol incidència o risc que pugui afectar al desenvolupament de l'activitat.

 

eFACTURA. Bústia electrònica per a la presentació de factures


eFACTURA es un servicio de factura electrónica de las administraciones públicas catalanas y sus proveedores para la recepción de facturas electrónicas.