Subvencions a ajuntaments


 • Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions en procediment de concurrència competitiva als ajuntaments de la província de Barcelona per finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs" 2017
  Data de publicació: 05/09/2016
  Butlletí: BOP
  Termini presentació sol·licituds: fins al 10/10/2016
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Lloc presentació sol·licituds: en qualsevol dels registres de la Diputació de Barcelona així com qualsevol lloc que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim de les Administracions Públiques i del Procediment comú.

   

  Periode d'execució: les activitats subvencionades s'hauran de realitzar dins del període comprés entre 07 de gener de 2017 fins el 30 de juny de 2017.

   

  Termini presentació justificació 2016: fins el 30 de novembre de 2017


  Documents addicionals:
 • Subvencions instal·lació calderes i xarxes de calor municipals amb estella forestal o llenya
  Data de publicació: 12/12/2016
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al transcorreguts 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància
  El text complet de la convocatòria es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
  Documents addicionals:

interest