caes

Xarxa de Parcs

PEIN

 

Vegeu Pla d'Espais d'Interès Natural

Parc Nacional

 

Espai natural d'extensió relativament gran, no modificat essencialment per l'acció humana, que te interès científic, paisatgístic i educatiu. La finalitat de la declaració és de preservar-los de totes les intervencions que poden alterar-ne la fisonomia, la integritat i l'evolució dels sistemes naturals. Aquesta figura ve definida en la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

Parc Natural

 

Espais natural que presenta valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa amb l'objectiu d'aconseguir-ne la conservació d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat de llurs recursos i l'activitat de llurs habitants. Aquesta figura ve definida en la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

Patrimoni històricoartístic

 

Concepte utilitzat per classificar les edificacions del patrimoni construït dins de l'àmbit dels espais naturals

Pla Espais Interès Natural

 

És un pla territorial sectorial que delimita un conjunt d'espais naturals d'elevat interès i els dota d'un règim bàsic de protecció alhora que fomenta l'estabilitat del món rural assegurant el menteniment i millora de les activitats tradicionasl compatibles o necessàries per al manteniment els valors naturals que es protegeixen. La figura del PEIN va ser creada i regulada per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. El PEIN va ser aprovat per Decret 328/92. El seu abast comprèn tot el territori de Catalunya i les seves disposicions normatives són d'obligatori compliment per a les administracions públiques i per als particulars.
Més informació : Cliqueu aquí

Pla d'ordenació

 

Instrument de planificació urbanístic

Pla de seguiment dels paràmetres ecològics

 

Instrument ordenat i planificat per avaluar continuadament l'estat del sistemes naturals i detectar canvis i tendències al llarg del temps. És una eina útil per assegurar la conservació i per avaluar i definir el model de planejament i gestió dels espais naturals protegits.

Pla especial d'ordenació

 

Instrument de planificació urbanístic

Pla especial ordenació

 

Instrument de planificació urbanístic

Programa BMS

 

Veure BMS, Programa

Programa Interreg III

 

Veure Interreg III, Programa

Programa LIFE

 

Veure LIFE, Programa

Programa MAB

 

Veure, MAB Programa

Programa Viu el Parc

 

Veure Viu el Parc, Programa

Programa escolar Coneguem els nostres parcs

 

Veure Coneguem els nostres parcs, Programa

patrimoni històricoartístic

 

Concepte utilitzat per classificar les edificacions del patrimoni construït dins de l'àmbit dels espais naturals

11689 Visualitzacions

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa