CAES

Parc del Foix

Navigation

Pla especial d'ordenació


 

El primer Pla especial de l'embassament del Foix va ser aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en data 28 de juliol de 1993 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 1807 de l'11 d'octubre de 1993.
 
El 27 d'abril de 2012 es va publicar al DOGC número 6117 l'edicte del 20 d'abril de 2012 sobre els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme referits al nou Pla especial del Foix als termes municipals de Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola que prèviament s'havien aprovat el 26 de gener de 2012.