CAES

Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Navigation

Normativa


Marc jurídic

 

Estatuts del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

 

El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona és un ens consorcial públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió de l'Espai mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règimen local i l'ús i el foment  dels instruments de cooperació interinstitucional per estudiar i buscar solucions globales als problemes de l'Espai Natural que li dóna nom, i constituir un foro consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte.

 

Pla especial de protecció i millora de l'Espaci Natural de les Guilleries-Savassona

 

El Pla especial de protecció i millora de l'Espaci Natural de les Guilleries-Savassona va ser aprovat en data 8 de març de 2004 i publicada la seva aprovació e el DOGC núm. 4.093 de 17 de març de 2004.