CAES

Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Navigation

Pla especial d'ordenació


Text normatiu i cartografia


El Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona va ser aprovat en data 8 de març de 2004 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 4093 de 17 de març de 2004.

L'objecte del Pla Especial de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona és l'establiment de totes aquelles determinacions i mesures necessàries per a l'adequada preservació, consolidació, dinamització, foment i millora del medi físic, rural (forestal, agrícola i agroforestal) i del paisatge d´aquest entorn, d´acord amb els objectius formulats per aquest Pla Especial.

En aquesta secció us oferim el text normatiu i la cartografia associada al Pla especial.

Text normatiu


El text del Pla especial d'ordenació que us oferim en aquesta secció té únicament càracter informatiu

Cartografia del Pla especial


Nom: Guilleries-Savassona
Acrònim: GUI
Nom oficial complet: Espai Natural de les Guilleries - Savassona
Norma de protecció: Pla especial urbanístic de protecció
Data de publicació de la norma vigent: 17/03/2004
Identificador EuroParc: 510243

Metodologia d'obtenció:

Transformació de la cartografia original en format DGN a Shape d'ArcGIS. Cal fer notar que la cartografia original es basa en la cartografia topogràfica 1:5000 v. 1.0 del ICC, i que, per tant, existeixen evidents discordançes amb la cartografia topogràfica actual que cal tenir present.

Contingut:

510243_ZONES.SHP: Zones en sòl rural de regulació genèrica
510243_ADE: Àrees de Desenvolupament Específic
510243_AEI: Àrees d'Especial Interès

Sistema de referència

Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator)
El.lipsoide: Internacional 1909
Datum: Europeu 1950
Origen de longituds: Meridià de Greenwich
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant
Sistema de coordenades: UTM- fus 31N-UB/ICC
Unitats: metres
Escala de captura: 1:5.000
Escala d'aplicació: 1:5.000
Joc de caràcters: ANSI

Contacte: Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)
A/e: ot.territorial@diba.cat