CAES

Parc de la Serralada de Marina

Navigation

Pla especial d'ordenació


El Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina

 

El Pla especial es formula a l'empara dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i de la Llei 12/85, de 13 de juny, d'Espais Naturals, pel que fa a la seva naturalesa d'instrument urbanístic de protecció, conservació i gestió d'un espai natural. També es fonamenta en allò que disposen les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità respecte als sòls qualificats com a Parc Forestal que s'inclouen en el seu àmbit.


L'objectiu del Pla especial que es formula s'emmarca en la tasca de protecció d'un espai natural de singular i especial valor paisatgístic i ambiental segons preveu tant la normativa urbanística com la normativa sectorial en matèria ambiental. Respecte a la majoria dels sòls considerats com a sistemes generals o aquells sòls classificats com a urbans o urbanitzables, el Pla especial es limita a fixar consideracions i indicacions paisatgístiques que els regulen des de la seva entrada en vigor, que esdevenen d'aplicació obligatòria, i que, en tot cas, han de recollir-se en els instruments de planejament que desenvolupin i executin les previsions del Pla General Metropolità en cadascuna de les qualificacions.


El Pla especial conté un seguit de propostes, amb caràcter d'avanç de pla, que han de servir com a base d'una futura modificació puntual del Pla General Metropolità, que tenen com a finalitat aconseguir una major coherència de les previsions del propi pla, en pretendre unificar al màxim les qualificacions existents en l'àmbit de manera que les previsions jurídiques s'adeqüin a la realitat.
 

La preservació i millora del patrimoni natural i cultural es fonamenta a partir d'actuacions en matèria de: vigilància i gestió del planejament, prevenció d'incendis forestals, conservació dels hàbitats i reforestació dels terrenys degradats.


El Pla especial també vol ser un suport per a les activitats econòmiques compatibles raó per la qual ordena els usos agraris, de lleure i urbanístics. La creació d'infraestructures i serveis generals i el manteniment de les xarxes viàries és una activitat clau per garantir la bona gestió de l'espai natural. Finalment, es fomenta el coneixement de la muntanya i de l'educació ambiental. El seguiment dels paràmetres biològics i la implicació de la població local en activitats participatives afavoreix una perspectiva més global sobre l'evolució d'aquest instrument de planejament.


El Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina va ser aprovat en el Ple de data 16 d'abril de 2002 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 3.642 de 24 de maig de 2002.