CAES

Parc de la Serralada de Marina

Navigation

Tràmits


Sol·licitud per a l'organització de diverses activitats


Amb motiu del que estableixen les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic la Diputació de Barcelona va establir el 2 de gener de 2018, com a data d’inici de la tramitació electrònica de la majoria d’expedients que es generen a la Corporació.


Activitats d'ús públic que cal informar al parc

Activitats esportives, turístiques, educatives i de lleure

IMPORTANT: Degut als nous requisits derivats de la COVID-19, el nombre màxim de participants en totes les activitats esportives organitzades serà de 300.
  1. Activitats organitzades amb vehicles motoritzats
  2. Activitats a peu, amb bicicleta i/o cavall, organitzades per empreses i entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals, etc.)
  3. Activitats a peu, amb bicicleta, amb vehicles motoritzats i/o cavall, organitzades regularment per empreses d'educació ambiental o d'activitats de lleure al medi natural i que siguin conduïdes pels monitors. En aques cas, s'informarà anualment l'oferta d'activitats de l'empresa i la seva programació de forma anual.
  4. Activitats educatives de grup que no siguin a peu, organitzades per universitats, escoles, esplais o altres cursos i que siguin conduïdes per monitors. En la sol·licitud d'informe s'haurà d'adjuntar la programació de l'activitat.
  5. Activitats a peu, amb bicicleta o a cavall organitzades per famílies o grups d'amics superiors a 30 persones.
  6. Activitats en el medi natural dins l'horari nocturn.
  7. Aplecs, fires i festes organitzades per empreses i entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals,...)
  8. Altres activitats que requereixin d'instal·lació d'equips o l'ocupació d'un espai de manera temporal.

Filmacions i sessions fotogràfiques

  1. Gravacions i sessions fotogràfiques, realitzades per productores professionals amb ànim o sense ànim de lucre.
  2. Gravacions i sessions fotogràfiques realitzades per persones no professionals, amb equips superiors al d'una càmara amb trípode.

Documents d'interès