CAES

Parc del Montnegre i el Corredor

Navigation

Cartografia


Cartografia del Pla especial


Nom: Montnegre i el Corredor
Acrònim: MCO
Nom oficial complet: Parc del Montnegre i el Corredor
Norma de protecció: Pla especial urbanístic de protecció
Data de publicació de la norma vigent: 01/06/1990
Identificador EuroParc: 510067

Cartografia digital


Metodologia d'obtenció:


Digitalització en pantalla dels mapes originals en paper (escanejats i georeferenciats) dels principals elements d'ordenació. A més, el límit de l'espai protegit s'ha reinterpretat segons la descripció literal i s'ha ajustat a la cartografia topogràfica 1.5000 v 2.0 del ICC.

 

Contingut:

510067_AN.SHP: Àmbits normatius
510067_ET.SHP: Estructura del territori
510067_SE.SHP: Senders excursionistes
 

 


Sistema de referència:


Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator)
El.lipsoide: Internacional 1909
Datum: Europeu 1950
Origen de longituds: Meridià de Greenwich
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant
Sistema de coordenades: UTM- fus 31N-UB/ICC
Unitats: metres
Escala de captura: 1:5.000
Escala d'aplicació: 1:5.000
Joc de caràcters: ANSI


Contacte:

Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)
A/e: ot.territorial@diba.cat