CAES

Parc d'Olèrdola

Navigation

Taxes i preus públics d'equipaments i serveis


Ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l'exercici 2020, en compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 111 de la Llei 7/1995, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

interest