caes

Parc Agrari del Baix Llobregat

Navegació

Activitat econòmica


Estructura productiva i empresarial


La superfície agrària utilitzada (SAU) a la comarca del Baix Llobregat és de 4.708 ha, que es reparteixen, aproximadament, en dues meitats, una de conreu de regadiu i l'altra de secà. El 43 % són terres conreades en règim de propietat.


Pràcticament tota la superfície de conreu de regadiu correspon a l'àmbit del Parc Agrari, amb una superfície de 2.938 ha, de les quals el 67 % (1.969 ha) es considera SAU.

 

 

Població ocupada agrària i pes relatiu respecte el total d'ocupats agraris de Catalunya
  1990 Pes relatiu/total Catalunya 2001 Pes relatiu/total Catalunya 2009 Pes relatiu/total Catalunya
Baix Llobregat 2145 0,0278 2175 0,0288 63330 0,0143
Catalunya 77015   75500   905  

 

 

El nombre d'explotacions agràries de la comarca, que ocupen un total de 2.200 persones (el 62 % titulars i familiars), és de 958, de les quals el 73 % tenen menys de 5 ha.


Pel que fa al Parc Agrari, el nombre d'explotacions, que ocupen un total de 1.200 persones (el 75 % titulars i familiars), s'estima en 621, amb una superfície mitjana de 2,7 ha. El 75 % dels titulars tenen una dedicació plena a l'explotació agrària.


En l'àmbit del Parc Agrari, en el 63 % es conreen hortalisses i a la resta, fonamentalment arbres fruiters. El conreu en hivernacle ocupa una superfície de 23 ha (1,2 % del Parc Agrari), distribuïdes en 29 explotacions agràries amb una superfície mitjana de 4.700 m2.


A l'activitat ramadera, destaca l'oví amb 13.922 caps, que suposen una mitjana de 28,1 caps/km2, mitjana lleugerament superior a la de Catalunya, on és de 27,1 caps/km2.

El PIB del sector primari


El PIB agrari de la comarca del Baix Llobregat té un pes relatiu petit respecte al del conjunt comarcal: el 0,7 %, que suposa la quantitat de 77 milions d'euros sobre un total de 120.000 milions d'euros del conjunt de sectors productius comarcals (dades de l'any 2004). El creixement del sector primari, expressat en percentatge sobre l'increment del PIB comarcal, presenta un creixement acumulat per al període 2000-2004 del 6,08 % aproximadament, tres vegades més que el corresponent al conjunt de l'economia agrària de Catalunya (2,11 %) i la meitat del PIB del conjunt de sectors productius de la comarca, el qual se situa en 11,88 % al Baix Llobregat.

 

Pes relatiu del PIB agrari de la comarca del Baix Llobregat respecte al PIB agrari de Catalunya
  1990 (en milions d'EUR) Pes relatiu/total Catalunya 2004 (en milions d'EUR) Pes reltiu/total Catalunya
Baix Llobregat 47 EUR 0,043 77 0,038
Catalunya 1084   2040  

 

  2008 (en milions d'EUR) Pes relatiu/total Catalunya  (en milions d'EUR) Pes reltiu/total Catalunya
Baix Llobregat 45,9 EUR 0,2    
Catalunya 2194,6      

 

Mentre la SAU de la comarca del Baix Llobregat durant el període 1990-2004 disminueix un 64 % (de 7.331 ha a 4.708 ha), el PIB s'incrementa un 255 %, passant de ser de 6.411 EUR/ha a 16.355 EUR/ha.

 

L'estructura del PIB agrari de la comarca, per productes, correspon a fruita fresca i hortalisses en un 80 %, distribuïdes en un 63 % d'hortalisses i un 17 % de fruita. La resta es distribueix en diverses produccions agrícoles i ramaderes. Un terç del valor del conjunt de les produccions hortícoles de la demarcació de Barcelona correspon a la comarca del Baix Llobregat i la meitat de la producció de fruita fresca.

#language("interest")