caes

Parc Agrari del Baix Llobregat

Navegació

Els invertebrats

Mosquit Tigre
Mosquit Tigre
Autor: Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal Baix Llobregat

Malgrat l'interès que presenten les comunitats d'invertebrats, manquen estudis específics en els darrers anys i el principal volum d'informació radica en publicacions que daten de mitjan segle XX, especialment llistats sistemàtics malacològics i entomològics.

 

Només determinats grups, relacionats directament amb l'home, com ara els mosquits, han estat estudiats profundament per tal de controlar les seves poblacions.

 

En aquest sentit, cal destacar l'existència del Servei de Control de Mosquits (SCM) que fou creat el 1983 per la Corporació Metropolitana de Barcelona a iniciativa d'un grup d'ajuntaments del delta del Llobregat per tal de controlar les poblacions de mosquits en els seus termes municipals. L'any 1989, amb la creació del Consell Comarcal del Baix Llobregat, tingué lloc el traspàs efectiu del Servei a aquest Consell. Actualment les oficines i laboratoris d'aquest servei estan ubicats a la Masia de Can Comas, centre de gestió i informació del Parc Agrari del Baix Llobregat.

 

Destaquen entre els invertebrats, l'anèl·lid Mercierella enigmatica, poliquet sedentari tubícola que forma grans colònies que recorden a esculls corallins a la Ricarda i la Magarola, una gran diversitat de gasteròpodes (Lymnea, Anisus, Aplexa, Hydrobia, Potamopyrgus, Physa i Succinea) o bivalvs d'aigua dolça con Pisidium, ben representat a la zona de l'Arana. Les basses litorals poden acollir gambetes de l'espècie Palaemon serratus, bastant freqüents en el sector de la Magarola-Semàfor; així com isòpodes del gènere Sphaeroma, interessants espècies pròpies d'aigües salabroses.

 

Pel que fa als insectes cobren especial interès diferents papallones sobretot algunes espècies nocturnes i les espècies endèmiques de coleòpters Iberodarcadion suturale i Cicindela germanica ssp. catalaunica protegides per la Llei dintre de les reserves abans esmentades, juntament amb Ferrusacia disparata.

 

Cal fer un esment especial, tenint en compte l'activitat agrària del parc, a la necessitat de la presència en l'espai agrari de l'anomenada fauna útil o auxiliar, utilitzada en la producció integrada i ecològica pel control de les poblacions d'organismes perjudicials pels conreus (plagues) mitjançant el manteniment i potenciació dels enemics naturals de l'espècie. En aquest sentit és fonamental la tasca que estan duent a terme les Agrupacions de Defensa Vegetal.

 

Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) són associacions d'agricultors independents o prèviament integrats en algun sistema associatiu (cooperatives, SAT, etc.) que es constitueixen amb l'objectiu de col·laborar amb l'Administració en aspectes de la sanitat vegetal i tots aquells temes tècnics que intervenen en la producció agrícola.

 

En l'àmbit del Parc Agrari existeixen tres ADV's: l'ADV del Baix Llobregat, l'ADV del Delta del Llobregat i l'ADV Fruita del Baix Llobregat.

Fauna útil. Adult de sírfid
Fauna útil. Adult de sírfid
Autor: Núria Cuch

Pel que fa als insectes cobren especial interès diferents papallones sobretot algunes espècies nocturnes i les espècies endèmiques de coleòpters Iberodarcadion suturale i Cicindela germanica ssp. catalaunica protegides per la Llei dintre de les reserves abans esmentades, juntament amb Ferrusacia disparata.

Cal fer un esment especial, tenint en compte l'activitat agrària del parc, a la necessitat de la presència en l'espai agrari de l'anomenada fauna útil o auxiliar, utilitzada en la producció integrada i ecològica pel control de les poblacions d'organismes perjudicials pels conreus (plagues) mitjançant el manteniment i potenciació dels enemics naturals de l'espècie. En aquest sentit és fonamental la tasca que estan duent a terme les Agrupacions de Defensa Vegetal.

Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) són associacions d'agricultors independents o prèviament integrats en algun sistema associatiu (cooperatives, SAT, etc.) que es constitueixen amb l'objectiu de col·laborar amb l'Administració en aspectes de la sanitat vegetal i tots aquells temes tècnics que intervenen en la producció agrícola.

En l'àmbit del Parc Agrari existeixen tres ADV's: l'ADV del Baix Llobregat, l'ADV del Delta del Llobregat i l'ADV Fruita del Baix Llobregat.

Els mamífers

Els mamífers constitueixen un altre grup amb una representació important dins els hàbitats del Parc, encara que presenten, com els herpets, nivells poblacionals inferiors en general als de les aus. La magnitud i la cobertura de les poblacions d'aquests animals són en general poc conegudes, encara que es tracta en tot cas d'espècies de petit tamany, no trobant-se animals de tamany gran o mig a causa, principalment, de l'existència d'una acusada activitat humana.


En les àrees amb forta activitat agrícola trobem, doncs, mamífers de petites dimensions, com el ratolí de camp mediterrani (Mus spretus), l'eriçó (Erinaceus europaeus), el talp (Talpa europaea), les musaranyes vulgar (Crocidura russula) i nana (Suncus etruscus), la ratapinyada pipistrel·la mediterrània (Pipistrellus mediterraneus), i el conill (Oryctolagus cuniculus) que en certs casos comporta certa problemàtica amb l'activitat agrària.

Els peixos

La comunitat de peixos que ocupa les aigües continentals del parc presenta una composició i distribució clarament lligades als amplis gradients de salinitat i contaminació que coincideixen a la zona. Destaca el Fartet (Aphanius iberus), petit peix també anomenat "Peixet del Prat" que es creia extingit i el qual ha estat recuperat recentment. La zona també és rica en anguiles (Anguilla anguilla). Trobem també alguns peixos en alguns canals de reg com per exemple les carpes (Cyprinus carpio).

Els amfibis i els rèptils

L'herpetofauna del Delta presenta unes característiques actuals que responen bàsicament a tres factors determinants: un clima favorable, una notable diversitat de biotops i una comunitat d'invertebrats particularment rica. Tot això es tradueix en una gran abundància d'individus, si bé aquests es reparteixen molt irregularment entre l'apreciable nombre d'espècies residents. Les tortugues d'estany i rierol (Emys orbicularis i Mauremys leprosa) conjuntament amb el dragó rosat (Hemydactilus turcicus) i el sarganter petit (Psammodromus hispanicus), conjuntament amb les dues serps d'aigua (Natrix) són espècies interessants de la zona.

#language("interest")