CAESEN

Navegació

Normativa local


Els plans especials de protecció i ordenació


Els plans especials de protecció i ordenació són eines normatives l'objectiu principal de les quals és establir un règim de protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica del espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, compatible amb l'aprofitament sostenible dels seus recursos i l'activitat dels seus habitants, així com l'ordenació de l'ús públic i el foment del coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l'educació ambiental.


Darrera actualització: 06/02/2018

interest