Tendències poblacionals


De la múltiple informació generada pel Programa SEFA, la tendència poblacional de la flora d'interès és la dada clau. En aquest apartat trobareu gràfics amb el resum de l'evolució poblacional del conjunt de localitats amb comptatges disponibles per a cada espècie de flora.

Les poblacions naturals de gran part de la flora pateixen oscil·lacions interanuals importants condicionades sobretot pel clima. Així, per observar tendències fiables, calen sèries censals llargues.

L'inici del SEFA és recent i la majoria de localitats disposen de pocs censos. En molts casos encara caldrà disposar de més anys de seguiment per poder treure conclusions sobre si es mantenen estables, estan en augment o en regressió.

 

Contingut dels gràfics

Els gràfics mostrats per a cada parc resumeixen l'evolució poblacional del conjunt de localitats amb comptatges de cada espècie (1). A partir de tres censos disponibles, es dibuixa amb ratllat discontinu vermell una recta de regressió que simbolitza la tendència; en augment si creix amb el temps, en regressió si decreix, i estable si és horitzontal.

 


(1) Per interpretar correctament les dades, cal tenir en compte que es tracta d'una síntesi orientativa del conjunt d'informació disponible dels censos, i les premisses amb les quals s'ha elaborat:

- El paràmetre al qual fa referència l'eix vertical normalment és el nombre d'individus, però en algunes espècies en què aquests comptatges són difícils poden fer referència a altres paràmetres (exemplars adults, exemplars reproductors, tiges floríferes, fulles, etc.).

- La xifra anual és la suma de totes les localitats del parc amb comptatges detallats, tant si es tracta de nombres absoluts (Metodologia 2), com de parcel·les representatives d'una població més gran (Metodologia 3), per tant, en alguns casos la població total del parc d'una planta pot ser superior als nombres reflectits al gràfic.

- La Metodologia 1 només és presència/absència i no es realitzen comptatges detallats, per tant, les espècies i localitats que només se segueixen amb aquesta metodologia no hi estan representades.


 

Per accedir directament a les dades de cada parc on hi ha seguiments del SEFA, seleccioneu el nom corresponent.

Tendències - Montesquiu


 

 

 

Tendències - Guilleries-Savassona


 

 

 

Tendències - Montseny


 

 

 

Tendències - Sant Llorenç


 

 

 

Tendències - Montnegre-Corredor


 

 

 

Tendències - Litoral


 

 

 

Tendències - Marina


 

 

 

Tendències - Collserola


 

 

 

Tendències - Garraf


 

 

 

Tendències - Olèrdola


 

 

 

 

Darrera actualització: 25/11/2016

 

interest