Plans de seguiment i recerca. Foix


 

La creació el 2014 d'una comissió de conservació amb tècnics de la Gerència d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Catalans ha permès elaborar de manera coordinada un Pla de seguiment i recerca i s'ha redactat un Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del medi natural. Això permet desenvolupar estudis de seguiment i recerca genèrics i específics.

 

Podeu consultar els plans de seguiment a fons a l'apartat corresponent de la darrera Memòria de gestió del Parc.

La font de les imatges està extreta de la memòria del parc.

Reconeixement geològic preliminar del Parc del Foix


L’objectiu principal d’aquest treball consisteix en la recopilació de dades geològiques de base, de manera que sigui possible el reconeixement de les unitats geològiques principals que afloren en l’àmbit del Parc. 

La metodologia utilitzada és a partir del treball de camp i de la  caracterització d’afloraments, així com a partir de l’ús del fons bibliogràfic. Dels 85 punts geològics reconeguts, se seleccionen els més representatius per a una anàlisi posterior més exhaustiva. Aquests punts s’amplien en 13 estacions geològiques i es resumeixen en fitxes.

Memòria ornitològica del 2014


Durant l’any 2014 s’han fet 100 sortides al Parc del Foix (45 visites a l’embassament). S’hi han recollit 3.510 registres: 3.364 de les visites i 146 dels col·laboradors (agents rurals, ornitòlegs, aficionats, etc.). Per onzè any s’han fet sessions d’anellament i s’ha participat en 16 jornades. S’han observat 155 espècies d’ocells. El total acumulat d’espècies d’ocells recollides al llarg dels darrers 50-60 anys al Parc del Foix ha quedat en 256. S’ha observat per primera vegada el pica-soques blau (Sitta europaea).

Metodologia de les visites:
Anotació dels nivells d’aigua del pantà - Apunts sobre la meteorologia - Anotacions sobre l’acció de l’home en el medi - Col·laboració amb la realització de l’atles d’ocells reproductors (Societat Espanyola d’Ornitologia) - Realització del transsecte SOCC que transcorre per dins del Parc - Organització d’activitats relacionades amb la migració dels ocells – Censos d’ocells aquàtics i terrestres.

Seguiment de caixes refugi per a ratpenats


Aquest estudi està centrat en el seguiment de caixes i d’alguns refugis de ratpenats en edificis. Paral·lelament s’ha aplicat el mètode QuiroRius, de seguiment de ratpenats aquàtics.

L’única espècie que s’ha trobat en caixes ha estat la pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus) i en cap cas ha creat colònia. Segons les dades obtingudes en els darrers anys hi ha agrupacions de cria de ratpenat gris ibèric (Myotis escalerai), ratpenat rater (Myotis myotis/blythii), ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros) i orellut gris (Plecotus austriacus) que van canviant d’edificis però que cada cop ho tenen més complicat per trobar nous espais on refugiar-se.

El Parc del Foix no presenta colònies de cria ni de ratpenats d’aigua ni de ratpenats forestals. D’altra banda, les espècies cavernícoles, que es refugien en masos, estan en risc de desaparèixer. Cal, doncs, tenir aquests indicadors presents a l’hora de dur a terme mesures de gestió dins l’espai natural.

Programa de gestió i control de les tortugues al·lòctones a l’embassament del Parc del Foix


Metodologia:
Durant la temporada d’estiu (juliol i agost del 2014) s’han dut a terme les actuacions següents:
  1. Caça amb parany de tortugues aquàtiques en onze punts simultanis del pantà.
  2. Captura i lliurement de totes les espècies exòtiques al CRARC.
  3. Descripció i coneixement de les característiques de les espècies exòtiques existents al Foix (tant per observació com per captura).
Conclusions del seguiment:
  • Del 2001 al 2013 s’han marcat 175 tortugues autòctones.
  • Fins al moment actual i en onze anys d’extraccions, s’han extret 605 tortugues exòtiques del pantà de Foix.
  • Segons els estudis fets en els darrers anys, les tortugues autòctones (Mauremys leprosa) tenen una població estable; tanmateix, aquesta temporada no s’ha capturat cap exemplar.

interest