Pla especial d'ordenació


Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf


 

El Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural del Garraf opera com a norma interpretativa general per a l'establiment d'un règim de protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica de l'espai natural del Garraf, compatible amb l'aprofitament sostenible dels seus recursos i l'activitat dels seus habitants, així com l'ordenació de l'ús públic i el foment del coneixement i elrespecte al medi, amb una atenció preferent a l'educació ambiental.
 
El Pla especial d'ordenació va ser aprovat per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 24 de maig i 16 de desembre de 1986 i publicat al DOGC número 805 de 18 de febrer de 1987.
 
Els textos normatius d'aquesta secció tenen únicament càracter informatiu.