Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícolaramaderes, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa
Data de publicació: 16/01/2017
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 15/03/2017
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel titular o representant legal a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Gan Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que la regulen.


Documents addicionals:
Subvencions instal·lació calderes i xarxes de calor municipals amb estella forestal o llenya
Data de publicació: 12/12/2016
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al transcorreguts 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància
El text complet de la convocatòria es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
Documents addicionals:
Subvencions a centres d'educació infantil i ensenyament primari i secundari que utilitzin equipaments pedagògics en els parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. Any 2016
Data de publicació: 07/01/2016
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 29 de febrer de 2016 i 30 de novembre de 2016 inclosos
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

Terminis presentació sol·licituds: Atesa la naturalesa del curs escolar, s'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds.

  • Primer termini, l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB fins al 29 de febrer de 2016
  • el segon termini, de l'1 d'octubre de 2016 fins al 30 de novembre de 2016

Lloc presentació sol·licituds: Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com a l'article 24 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Documents addicionals: