Sol·licitud per a l'organització de diverses activitats


Amb motiu del que estableixen les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; la Diputació de Barcelona va establir el 2 de gener de 2018, com a data d’inici de la tramitació electrònica de la majoria d’expedients que es generen a la Corporació.

En aquest sentit, si sou una empresa, entitat o persona jurídica i voleu demanar realitzar diferents activitats de caire esportiu, cultural, científic, festiu o publicitari, en algun indret de la Xarxa de Parcs Naturals, haureu de complimentar la Sol·licitud per a l’organització d’activitats diverses d’ús públic.

Si sou una empresa, entitat o persona jurídica i voleu demanar informe previ a la realització d'actuacions de caire urbanístic, instal·lacions tècniques, treballs forestals, aprofitaments cinegètics, xarxa viària i circulació o altres, en algun indret de la Xarxa de Parcs Naturals, haureu de complimentar la Sol·licitud d’informes tècnics.

 • Si sou una empresa o entitat jurídica (amb o sense afany de lucre) -o els seus representants- haureu de complimentar el formulari i trametre’l convenientment omplert i signat amb el vostre certificat digital (IdCat, DNIe, etc.). Cal anotar que els tràmits que requereixen signatura electrònica cal fer-los amb el navegador Microsoft Internet Explorer versió 7.0 o superior. Si teniu qualsevol problema informàtic podeu posar-vos en contacte al telèfon de suport informàtic 900 101 934.

 • Només si sou una persona particular no esteu obligats a fer servir el certificat digital, però igualment haureu de complimentar el formulari en format pdf que es troba en l’enllaç inidcat i dur-lo presencialment al Registre de la Diputació de Barcelona o trametre’l per correu certificat administratiu.

No oblideu, en tots els casos, de complimentar tots els camps demanats en el formulari i fer la sol·licitud amb l’antelació requerida.

 

Activitats d'ús públic que cal informar al parc

ACTIVITATS ESPORTIVES, TURÍSTIQUES, EDUCATIVES I DE LLEURE

 1. Activitats organitzades amb vehicles motoritzats
 2. Activitats a peu, amb bicicleta i/o cavall, organitzades per empreses i entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals, etc.)
 3. Activitats a peu, amb bicicleta, amb vehicles motoritzats i/o cavall, organitzades regularment per empreses d'educació ambiental o d'activitats de lleure al medi natural i que siguin conduïdes pels monitors. En aques cas, s'informarà anualment l'oferta d'activitats de l'empresa i la seva programació de forma anual.
 4. Activitats educatives de grup que no siguin a peu, organitzades per universitats, escoles, esplais o altres cursos i que siguin conduïdes per monitors. En la sol·licitud d'informe s'haurà d'adjuntar la programació de l'activitat.
 5. Activitats a peu, amb bicicleta o a cavall organitzades per famílies o grups d'amics superiors a 30 persones.
 6. Activitats en el medi natural dins l'horari nocturn.
 7. Aplecs, fires i festes organitzades per empreses i entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals,...)
 8. Altres activitats que requereixin d'instal·lació d'equips o l'ocupació d'un espai de manera temporal.

FILMACIONS I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES

 1. Gravacions i sessions fotogràfiques, realitzades per productores professionals amb ànim o sense ànim de lucre.
 2. Gravacions i sessions fotogràfiques realitzades per persones no professionals, amb equips superiors al d'una càmara amb trípode.