Subvencions a centres d'educació


 • Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs” 2020
  Data de publicació: 14/11/2019
  Butlletí: BOP
  Termini presentació sol·licituds: fins al 19/12/2019
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Presentació de sol·licituds  a través de l’EACAT o com a “sol·licitud general” per la Seu electrònica de la Diputació.

  Extracte de les bases publicades al BOP

  • El termini per a presentar la sol·licitud és del 21 de novembre al 19 de desembre, ambdós inclosos. 

  Documents addicionals:
 • Subvencions a centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals. Any 2020
  Data de publicació: 19/12/2019
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2020
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  BDNS (Identif.): 431118.

  Codi de la Convocatòria : 20192018512001033.

  D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index )

   

  Terminis presentació sol·licituds:

  El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 13 de gener de 2020 i finalitzarà el 28 de febrer de 2020 inclòs. 

  D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la present convocatòria haurà de tramitar -se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits -ciutadania/) mitjançant la complimentació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria. 


  Documents addicionals:

interest