Subvencions a centres d'educació


 • Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs” 2019
  Data de publicació: 26/07/2018
  Butlletí: BOP
  Termini presentació sol·licituds: fins al 28/09/2018
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Presentació de sol·licituds: les sol·licituds podran presentar-se mitjançant el model normalitzat al registre electrònic de la Diputació de Barcelona.

  Termini presentació justificació 2019: fins l'1 d'octubre de 2019


  Documents addicionals:
 • Subvencions a centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals. Any 2018
  Data de publicació: 03/01/2018
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2018
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2018 i el 24 de novembre de 2018.

  Terminis presentació sol·licituds:

  La presentació d'instàncies començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 28 de febrer de 2018 inclòs.

  Lloc presentació sol·licituds: Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


  Documents addicionals:

interest