Subvencions a centres d'educació


 • Subvencions a centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals. Any 2018
  Data de publicació: 03/01/2018
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2018
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2018 i el 24 de novembre de 2018.

  Terminis presentació sol·licituds:

  La presentació d'instàncies començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 28 de febrer de 2018 inclòs.

  Lloc presentació sol·licituds: Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


  Documents addicionals:
 • Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs” 2018
  Data de publicació: 02/08/2017
  Butlletí: BOP
  Termini presentació sol·licituds: fins al 29/09/2017
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Lloc presentació sol·licituds: en qualsevol dels registres de la Diputació de Barcelona així com qualsevol lloc que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim de les Administracions Públiques i del Procediment comú.

   

  Termini presentació justificació 2018: fins l'1 d'octubre de 2018


  Documents addicionals:
 • Subvencions a centres d'educació infantil i ensenyament primari i secundari que utilitzin equipaments pedagògics en els parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. Any 2016
  Data de publicació: 07/01/2016
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 29 de febrer de 2016 i 30 de novembre de 2016 inclosos
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

  Terminis presentació sol·licituds: Atesa la naturalesa del curs escolar, s'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds.

  • Primer termini, l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB fins al 29 de febrer de 2016
  • el segon termini, de l'1 d'octubre de 2016 fins al 30 de novembre de 2016

  Lloc presentació sol·licituds: Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com a l'article 24 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


  Documents addicionals:
 • Subvencions a centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals. Any 2017
  Data de publicació: 16/01/2017
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2017
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2017 i el 23 de novembre de 2017.

  Terminis presentació sol·licituds:

  La presentació d'instàncies començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 28 de febrer de 2017 inclòs.

  Lloc presentació sol·licituds: Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


  Documents addicionals:

interest