Cercador de subvencions


S'estan mostrant 1 - 9 de 9 resultats.

Subvencions a centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals. Any 2018

Data de publicació: 03/01/2018
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2018
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2018.

Terminis presentació sol·licituds:

La presentació d'instàncies començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 28 de febrer de 2018 inclòs.

Lloc presentació sol·licituds: Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Documents addicionals:

Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2018

Data de publicació: 03/01/2018
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 28/02/2018
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel titular o representant legal a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que la regulen.


Documents addicionals:

Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs” 2018

Data de publicació: 02/08/2017
Butlletí: BOP
Termini presentació sol·licituds: fins al 29/09/2017
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Lloc presentació sol·licituds: en qualsevol dels registres de la Diputació de Barcelona així com qualsevol lloc que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim de les Administracions Públiques i del Procediment comú.

 

Termini presentació justificació 2018: fins l'1 d'octubre de 2018


Documents addicionals:

Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l'any 2017

Data de publicació: 06/06/2017
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 6 de juliol de 2017. El termini de presentacio de les sol·licituds comenca l'endema de la publicacio d'un extracte de la present convocatoria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), a traves de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzara el 30 de juny de 2017, i en qualsevol cas no abans dels 30 dies naturals des de la publicacio al BOP.
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Documents addicionals:

Subvencions destinades a fomentar les activitats i instal·lacions agràries i forestals en l'àmbit de l'Espai Natural Guilleries-Savassona

Data de publicació: 14/03/2017
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 31/05/2017
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Lloc presentació d'instàncies: registre general dels Ajuntaments del Consorci i Oficina del Consorci.


Documents addicionals:

Subvencions a centres d'educació infantil i ensenyament primari i secundari que utilitzin equipaments pedagògics en els parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. Any 2016

Data de publicació: 07/01/2016
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 29 de febrer de 2016 i 30 de novembre de 2016 inclosos
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

Terminis presentació sol·licituds: Atesa la naturalesa del curs escolar, s'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds.

  • Primer termini, l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB fins al 29 de febrer de 2016
  • el segon termini, de l'1 d'octubre de 2016 fins al 30 de novembre de 2016

Lloc presentació sol·licituds: Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com a l'article 24 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Documents addicionals:

Subvencions a centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals. Any 2017

Data de publicació: 16/01/2017
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2017
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2017 i el 23 de novembre de 2017.

Terminis presentació sol·licituds:

La presentació d'instàncies començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 28 de febrer de 2017 inclòs.

Lloc presentació sol·licituds: Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Documents addicionals:

Subvencions instal·lació calderes i xarxes de calor municipals amb estella forestal o llenya

Data de publicació: 12/12/2016
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al transcorreguts 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància
El text complet de la convocatòria es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
Documents addicionals:

Beques de col·laboració en l'àmbit de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals

Data de publicació: 13/06/2016
Butlletí: BOPB (B-10/16)
Termini presentació sol·licituds: fins al 23/06/2016
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància
Els interessats poden presentar la sol·licitud preferentment en suport electrònic o en paper en el termini de 10 dies (fins al 23 de juny de 2016)  naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la  Província de Barcelona.
 
  • En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de registre de Barcelona:
    • Oficina de registre del recinte de l'Escola Industrial -edifici del Rellotge-, carrer del comte d'Urgell, 187, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
    • Oficina de registre del carrer de Londres, 55, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
    • Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa, (de dilluns a dissabtes, de 9 a 14).

Documents addicionals:

S'estan mostrant 1 - 9 de 9 resultats.

interest