Cercador de subvencions


S'estan mostrant 1 - 7 de 7 resultats.

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva zona d'influència per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari. Any 2019

Data de publicació: 2019/05/20
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 30 de setembre 2019
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant el model normalitzat degudament emplenat que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat o empresa.

Només es subvencionarà un projecte/activitat per cooperativa agrària o entitat agrària sense finalitat de lucre.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí del Sorral, s/n  08820 El Prat de Llobregat.


Documents addicionals:

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la recuperació de camps en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat 2019

Data de publicació: 2019/05/30
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 30 de juny 2019.
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

 

Les subvencions concedides hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de gener de 2020.

 

Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant model normalitzat ARC_J a través de correu certificat o presencialment  al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí de la Ribera s/n 08820 El Prat de Llobregat.


Documents addicionals:

Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2019-2020

Data de publicació: 20/03/2019
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 25/04/2019
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Les sol·licituds es poden presentar des del 25 de març al 25 d'abril.


Documents addicionals:

Subvencions a centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals. Any 2019

Data de publicació: 28/12/2018
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2019
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

BDNS (Identif.): 431118.

Codi de la Convocatòria : 20192018512001033.

D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index )

 

Terminis presentació sol·licituds:

El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 14 de gener de 2019 i finalitzarà el 28 de febrer de 2019 inclòs. 

D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la present convocatòria haurà de tramitar -se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits -ciutadania/) mitjançant la complimentació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria. 


Documents addicionals:

Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs” 2019

Data de publicació: 26/07/2018
Butlletí: BOP
Termini presentació sol·licituds: fins al 28/09/2018
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Presentació de sol·licituds: les sol·licituds podran presentar-se mitjançant el model normalitzat al registre electrònic de la Diputació de Barcelona.

Termini presentació justificació 2019: fins l'1 d'octubre de 2019


Documents addicionals:

Subvencions per al foment de les explotacions forestals i les empreses agrícoles – ramaderes, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, i per a les entitats culturals a l’àmbit de l'Espai Guilleries-Savassona

Data de publicació: 11/04/2019
Butlletí: Anunci bases BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 31/05/2019
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Lloc presentació d'instàncies: registre general dels Ajuntaments del Consorci i Oficina del Consorci.


Documents addicionals:

Beques de col·laboració en l'àmbit de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals

Data de publicació: 13/06/2016
Butlletí: BOPB (B-10/16)
Termini presentació sol·licituds: fins al 23/06/2016
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància
Els interessats poden presentar la sol·licitud preferentment en suport electrònic o en paper en el termini de 10 dies (fins al 23 de juny de 2016)  naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la  Província de Barcelona.
 
  • En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de registre de Barcelona:
    • Oficina de registre del recinte de l'Escola Industrial -edifici del Rellotge-, carrer del comte d'Urgell, 187, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
    • Oficina de registre del carrer de Londres, 55, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
    • Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa, (de dilluns a dissabtes, de 9 a 14).

Documents addicionals:

S'estan mostrant 1 - 7 de 7 resultats.

interest