Cercador de subvencions


S'estan mostrant 1 - 9 de 9 resultats.

Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2020-21

Data de publicació: 18/03/2020
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 06/07/2020
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància
El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dimarts 2 de juny del 2020 i finalitza el dilluns 6 de juliol del 2020. Per a dubtes i aclariments, podeu posar-vos en contacte a través de la bústia ot.parcsn@diba.cat.

Despres d'un temps fora de servei a causa de la pandèmia per coronavirus, l'Oficina de Registre, ubicada a la planta baixa de Can Serra, tornarà a atendre presencialment la ciutadania a partir del dilluns 15 de juny, de dilluns a divendres, de les 10 a les 13 h. El registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.. El registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.

Un cop acabi el període de confinament que reclamen les autoritats governatives amb motiu del coronavirus Covid-19, les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat administratiu.


Documents addicionals:

Subvencions per al foment de les explotacions forestals i les empreses agrícoles – ramaderes, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, i per a les entitats culturals a l’àmbit de l'Espai Guilleries-Savassona

Data de publicació: 18/02/2020
Butlletí: Anunci bases BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 15/07/2020
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS: Les subvencions es van publicar al BOPB del 18/02/2020 i el termini de presentació de les sol·licituds va quedar aturat per l'estat d'alarma declarat el 14 de març. Arran del Real Decreto 537/2020 de 22 de maig, s'inicien de nou els terminis dels procediments administratius i, per tant, també el de la sol·licitud de subvencions. Aquest termini finalitzarà el 15 de juliol de 2020.

Lloc presentació d'instàncies: registre general dels Ajuntaments del Consorci i Oficina del Consorci.


Documents addicionals:

Subvencions a centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals. Any 2020

Data de publicació: 19/12/2019
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2020
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

BDNS (Identif.): 431118.

Codi de la Convocatòria : 20192018512001033.

D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index )

 

Terminis presentació sol·licituds:

El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 13 de gener de 2020 i finalitzarà el 28 de febrer de 2020 inclòs. 

D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la present convocatòria haurà de tramitar -se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits -ciutadania/) mitjançant la complimentació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria. 


Documents addicionals:

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva zona d'influència per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari. Any 2019

Data de publicació: 2019/05/20
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 30 de setembre 2019
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant el model normalitzat degudament emplenat que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat o empresa.

Només es subvencionarà un projecte/activitat per cooperativa agrària o entitat agrària sense finalitat de lucre.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí del Sorral, s/n  08820 El Prat de Llobregat.


Documents addicionals:

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la recuperació de camps en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat 2019

Data de publicació: 2019/05/30
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 30 de juny 2019.
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

 

Les subvencions concedides hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de gener de 2020.

 

Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant model normalitzat ARC_J a través de correu certificat o presencialment  al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí de la Ribera s/n 08820 El Prat de Llobregat.


Documents addicionals:

Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2019-2020

Data de publicació: 20/03/2019
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 25/04/2019
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Les sol·licituds es poden presentar des del 25 de març al 25 d'abril.

El RD 537/2020, de 22 de maig, va disposar la represa o reinici, segons el cas, dels terminis administratius suspesos en aplicació del RD 463/2020, de 14 de març, amb efectes a partir del dia 1 de juny de 2020. Per aquest motiu, es modifica el termini d’execució de les subvencions atorgades fins al 19 d’agost del 2020. Les subvencions podran justificar-se, entre el 20 d’agost i al 20 de novembre de 2020.

Aquesta represa de terminis no afecta a les subvencions per a les Entitats Culturals.


Documents addicionals:

Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs” 2020

Data de publicació: 14/11/2019
Butlletí: BOP
Termini presentació sol·licituds: fins al 19/12/2019
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Presentació de sol·licituds  a través de l’EACAT o com a “sol·licitud general” per la Seu electrònica de la Diputació.

Extracte de les bases publicades al BOP

  • El termini per a presentar la sol·licitud és del 21 de novembre al 19 de desembre, ambdós inclosos. 

Documents addicionals:

Subvencions per al foment de les explotacions forestals i les empreses agrícoles – ramaderes, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, i per a les entitats culturals a l’àmbit de l'Espai Guilleries-Savassona

Data de publicació: 11/04/2019
Butlletí: Anunci bases BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 31/05/2019
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Lloc presentació d'instàncies: registre general dels Ajuntaments del Consorci i Oficina del Consorci.


Documents addicionals:

Beques de col·laboració en l'àmbit de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals

Data de publicació: 13/06/2016
Butlletí: BOPB (B-10/16)
Termini presentació sol·licituds: fins al 23/06/2016
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància
Els interessats poden presentar la sol·licitud preferentment en suport electrònic o en paper en el termini de 10 dies (fins al 23 de juny de 2016)  naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la  Província de Barcelona.
 
  • En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de registre de Barcelona:
    • Oficina de registre del recinte de l'Escola Industrial -edifici del Rellotge-, carrer del comte d'Urgell, 187, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
    • Oficina de registre del carrer de Londres, 55, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
    • Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa, (de dilluns a dissabtes, de 9 a 14).

Documents addicionals:

S'estan mostrant 1 - 9 de 9 resultats.

interest