Cercador de subvencions


S'estan mostrant 1 - 6 de 6 resultats.

Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs” 2019

Data de publicació: 26/07/2018
Butlletí: BOP
Termini presentació sol·licituds: fins al 28/09/2018
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Presentació de sol·licituds: les sol·licituds podran presentar-se mitjançant el model normalitzat al registre electrònic de la Diputació de Barcelona.

Termini presentació justificació 2019: fins l'1 d'octubre de 2019


Documents addicionals:

Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l'any 2018

Data de publicació: 21/03/2018
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 20 d'abril del 2018. El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 20 d'abril del 2018.
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Documents addicionals:

Subvencions a centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals. Any 2018

Data de publicació: 03/01/2018
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 28 de febrer de 2018
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2018 i el 24 de novembre de 2018.

Terminis presentació sol·licituds:

La presentació d'instàncies començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 28 de febrer de 2018 inclòs.

Lloc presentació sol·licituds: Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel representant legal de l'entitat, en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Documents addicionals:

Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2018

Data de publicació: 03/01/2018
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 28/02/2018
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel titular o representant legal a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171;carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que la regulen.


Documents addicionals:

Subvencions per al foment de les explotacions forestals i les empreses agrícoles-ramaderes, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l'Espai Natural Guilleries-Savassona

Data de publicació: 06/04/2018
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 31/05/2018
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Lloc presentació d'instàncies: registre general dels Ajuntaments del Consorci i Oficina del Consorci.


Documents addicionals:

Beques de col·laboració en l'àmbit de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals

Data de publicació: 13/06/2016
Butlletí: BOPB (B-10/16)
Termini presentació sol·licituds: fins al 23/06/2016
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància
Els interessats poden presentar la sol·licitud preferentment en suport electrònic o en paper en el termini de 10 dies (fins al 23 de juny de 2016)  naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la  Província de Barcelona.
 
  • En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de registre de Barcelona:
    • Oficina de registre del recinte de l'Escola Industrial -edifici del Rellotge-, carrer del comte d'Urgell, 187, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
    • Oficina de registre del carrer de Londres, 55, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
    • Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa, (de dilluns a dissabtes, de 9 a 14).

Documents addicionals:

S'estan mostrant 1 - 6 de 6 resultats.

interest