caes

Diputació de Barcelona S'han registrat un total de 244 incendis forestals

La campanya del PVI tanca l'estiu més difícil en la prevenció i extinció d'incendis forestals de l'últim decenni

16/09/2021

Aquest estiu ha estat el més elevat tant en nombre d’incendis forestals com de dies d’alt risc extrem en el conjunt de comarques de Barcelona des de l’any 2000. Aquests dos valors mostren que ha estat un any molt difícil per a la prevenció i extinció d’incendis forestals, segons dades de l’informe final de la campanya 2021 del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) de la Diputació de Barcelona.

D’acord amb les dades registrades a la memòria del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals (PVI), des del 18 de juny fins a l’1 de setembre, a les comarques barcelonines s’han registrat un total de 244 incendis forestals que han afectat una superfície total de 1.973,5 hectàrees, una superfície forestal afectada que és la tercera més alt de la sèrie des de l’any 1996. La majoria d’aquestes hectàrees corresponen a l’incendi de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), que va afectar 1.678,9 hectàrees a la demarcació de Barcelona, als municipis de Bellprat, Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles.

La campanya del PVI, organitzada per la Diputació de Barcelona amb la participació de 273 ajuntaments, 124 agrupacions de defensa forestal (ADF), 9 federacions d'ADF i el Secretariat de Federacions ADF de Catalunya, s’ha desenvolupat per un equip de 262 persones: 93 unitats mòbils que han realitzat tasques d’infor­mació preventiva, dissuasió d’infraccions, detecció de punts de risc i revisió d’infraestructures de prevenció d’incendis, així com amb els 18 punts de vigilància fixa i les 63 càmeres de vi­deovigilància integrades al dispositiu, propietat d’ADF i federacions d’ADF

Aquest any, l’equip d’informadors i vigilants han sensibilitzat sobre prevenció d’incendis a 68.724 persones, la dada més alta de la història del PVI per segon any consecutiu. També s’han pogut inspeccionar 3.101 punts d’abastament d’ai­gua de prevenció d’incendis forestals, un nombre molt similar als inspeccionats el 2020.

El personal del PVI ha notificat 287 infraccions a la norma­tiva d’incendis, d’aquestes, en 261 ocasions s’ha detectat l’infractor i l’efectivitat en la dissuasió ha estat del 90,4 %, evitant-se així 236 situacions de risc d’incendi. Cal destacar que un 35,9 % de les in­fraccions han estat relacionades amb l’ús de maquinària que pot generar guspires, sense l’autorització pertinent, i que un 28,9 % han correspost a barbacoes fora de normativa.

Pel que fa als punts de risc, s’han detectat un total de 592 abocaments inflamables, un 32,4 % més que la campanya anterior, la gran majoria localitzats en camins, pistes o dins el bosc. A més a més d’aquests abocaments s’han retirat del medi natural un total de 3.235 petits abocaments inflamables no comptabilitzats en l’estadística anterior. També s’han detectat un total de 186 incidències en línies elèctriques, un 116,3 % més que en la campanya anterior, provocades en un 80% dels casos, per la vegetació que contacta amb els conductors o amb el suport.

Totes les dades recopilades pel PVI s’han difós a través d’una interfície web, oberta a tothom i on es poden generar multitud de consultes, i que s’han anat actualitzant diàriament per primer cop en la història del PVI. Es pot consultar a https://pvi.cat/informes.

Una novetat important per al PVI ha sigut el reconeixement del dispositiu com a alertant qualificat del telèfon d’emergèn­cies 112, fet que facilita la coordinació de tots els agents competents davant qualsevol emergència.

Dades d’actuacions del PVI per comarques

Alt Penedès

L’afectació dels incendis a l’Alt Penedès s’ha incrementat pràcticament en un 80 % respecte a l’any passat tant en nombre com en superfície afec­tada, que ha passat d’11 a 18 incendis i d’1,78 hectàrees a 2,85. Tot i això, ha estat una de les comarques amb menys superfície cremada, encara que la na­turalesa dels incendis ha estat molt diferent: l’any passat la majoria d’incendis van ser agrícoles mentre que aquest any han estat forestals.

L’elevadíssim risc d’incendi en aquesta campanya ha fet que el dispositiu se centrés més en la vigilància i detecció de punts de risc que en la conscienciació. És per això, que el nombre de persones informades ha baixat lleugerament respecte a l’any passat, però, en canvi, s’ha incrementat el nombre d’accions dissuasives, que han passat a 28, amb un pes determinant de les eines genera­dores de guspires (13 casos) i de les barbacoes que no compleixen la normativa (9 casos). També s’han incrementat molt les deteccions d’abocaments inflama­bles, que han passat de 40 a 73. Aquestes pràctiques tan perilloses només es reduiran amb més esforços de conscienciació. Anoia

És la comarca que enguany ha patit més les conseqüències dels incendis forestals amb més de 1.600 hectàrees cremades. Aquesta major afectació ha estat deguda a l’incendi forestal de Santa Coloma de Que­ralt, que va tardar més de tres setmanes a donar-se per extingit amb nombroses revifades de poca importància. Els ajuntaments afectats per aquest incendi tenen accés a una línia d’ajuts de la Diputació de Barcelona, per a emergències causades per incendis forestals i a les actuacions de regeneració i millora forestal, posteriors a l’incendi.

Dins de les actuacions cal destacar que hi ha hagut un augment molt significatiu de les tasques de conscienciació respecte a la campanya anterior, passant de les 3.902 persones informades el 2020 a les 6.100 d’aquest any 2021.

Bages

És una comarca amb mosaics, on s’ha col·laborat molt intensament en el seguiment de la campanya de sega, juntament amb les ADF de cada zona. Com l’Anoia la major part de l’estiu ha estat en nivell 2 del Pla Alfa, i algunes zones puntualment en nivell 3, fet que les unitats mòbils han prioritzat la vigilància. Malgrat aquesta situació d’alt risc, ha estat la segona comarca amb menys hectàrees cremades de la demarcació amb només 1,08 hectàrees. Cal destacar l’augment significatiu de la detecció d’abocaments inflamables, que pràcticament s’han duplicat en passar de 20 punts localitats el 2020 a 34 el 2021.

Baix Llobregat

És la comarca on s’ha incrementat el nombre d’in­cendis en un 41 % respecte a la campanya anterior, fins a un total de 43, només per darrere del Vallès Occidental. Cal destacar l’in­cendi forestal del 13 de juliol de Castellví de Rosanes, que es va iniciar a la urbanització Valldaina i que va estendre’s cap a Martorell afectant 195,7 hectàrees. L’equip de coordinació del PVI va donar suport tèc­nic als ajuntaments afectats i la unitat de vigilància va ajudar els bombers fent tasques de guiatge i impedint l’accés de personal no autoritzat a la zona de l’incendi.

El Baix Llobregat és la comarca amb més abocaments inflamables de tota la pro­víncia, amb un total de 102 punts detectats, i també una de les que presenta més in­cidències amb línies elèctriques, un total de 27.

Berguedà

Al Berguedà, respecte de l’any passat, s’ha incrementat sig­nificativament la detecció d’abocaments infla­mables i de deficiències en les línies elèctriques, que en els dos casos s’ha multiplicat per cinc. Totes aquestes incidències s’ha pogut notificar a posteriori a les autoritats i empreses competents per tal de solucionar-ho.

Tot i que és una comarca que sempre ha rebut molt turis­me, s’ha detectat un augment de l’afluència de gent a les rieres i els embassaments, com la riera de Merlès, l’Aigua d’Ora o el pantà de la Baells, que podria ser conseqüència d’un canvi en l’hàbit de gaudi de les vacances de la població en un període postconfinament.

Garraf

Durant la campanya 2021, els incendis al Garraf s’han incrementat un 38 % respecte a l’any 2020, essent els periurbans els més habituals. Aquest fet reforça la importància de la conscienciació de la po­blació sobre el risc dels incendis forestals.

Els informadors del PVI han fet un esforç important de sensibilització, incrementat en més de 600 persones respecte a l’any passat. És l’única comarca on no s’ha detectat cap incidència en les línies elèctriques.

Maresme

Al Maresme s’ha caracteritzat per dos períodes ben marcats.El primer al voltant de Sant Joan amb nombrosos incendis, relacionats amb activitats lúdiques, sent el més destaca­ble el del dia 24 de juny a Argentona.

El segon període més tranquil marcat per un elevat risc d’incendis generalitzat, però amb un descens d’aquest a inicis d’agost a conseqüència de l’entrada de pluges.

És la comarca de la demarcació on més deficiències en línies elèctriques s’han detectat i la segona on més dissuasions de conductes de risc s’han produït, destacant els 27 ca­sos d’eines professionals generadores de guspires.

Moianès

Al Moianès, tot i haver estat una comarca amb un elevat risc d’in­cendi, durant aquesta campanya i en les dues temporades passa­des, no hi ha hagut cap incendi. En els darrers anys han augmentat notablement les informacions preventives, arribant a les 3.419 persones d’enguany. Això visualitza l’esforç de l’operatiu en la tasca de conscienciació i sensibilització en la prevenció d’in­cendis a la ciutadania.

Osona

Els fets més rellevants han estat la detecció i dissuasió de 44 activitats no permeses, com són fogueres, ús d’eines que generen guspires, cremes o barbacoes no reglamentàries, sent gairebé el doble de l’any anterior. Una gran part d’aquestes s’han detectat a la zona del pantà de Sau, dins l’Espai Natural de Guilleries-Savassona, on hi ha hagut un alt nombre de visitants fins el 20 de juliol, quan es van regular els accessos i va disminuir dràsticament l’afluència de gent i de comportaments incívics o perillosos. Tot i aquesta restriccions, Osona és la comarca on el PVI ha informat més gent amb un tota de 10.015 persones.

Encara que la sequera d’aquest estiu i la forta onada de calor, que ha arribat a la temperatura màxima de 42,5º a Gurb, la superfície cremada només ha si­gut de 3,57 hectàrees en un total de dotze incendis dins horari PVI.

Dels 322 punts d’aigua revisats a Osona (hidrants, basses i dipòsits), s’han detectat incidències en 84, aspecte sobre el qual caldrà incidir abans de campanyes d’estiu futures.

Vallès Occidental

Aquest estiu, al Vallès Occidental hi ha hagut un increment notori en el nombre d’incendis, per arribar a 63, un 103 % superior a l’any anterior, convertint-se en la comarca de la demarcació amb més incendis forestals. La major incidència s’ha donat en les primeres setmanes d’estiu. L’incendi que ha afectat una major extensió va tenir lloc a Terrassa el 10 de juliol, cremant unes 8 hectàrees de terreny forestal.

Aques­ta comarca encapçala les dissuasions efectuades pel personal del PVI, amb un total de 62 accions dissuasives de conductes imprudents i/o il·legals. També és la segona comarca on més abocaments inflamables s’han detectat: 102. Així doncs, cal continuar incidint en la conscienciació de la població per evitar aquestes situacions

Vallès Oriental

Enguany, la comarca del Vallès Oriental ha més que duplicat el nombre d’incendis respecte al 2020, passant de 15 a 35. S’ha fet un gran esforç per tenir cura de l’entorn, realitzant més de 410 accions de re­collida de deixalles inflamables, així com en la revisió de les estruc­tures de prevenció, entre les quals la revisió de 457 punts d’aigua, de forma coordinada amb les ADF locals.

La detecció de punts de risc segueix sent una prioritat, aquest any s’han notificat 64 aboca­ments inflamables, el que suposa un 50 % més que l’any passat,  i 43 incidències en línies elèctriques, xifra que multiplica per tres les trobades el 2020.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) números 13 "Acció climàtica" i 15 "Vida terrestre". Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 i formen part de l’Agenda global per al 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.​​​​

compartir

Font de la informació: Gabinet de premsa de la Diputació de Barcelona

Categoria: Paisatge, Hidrologia, Meteorologia, flora, hàbitats, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Divulgació, Diputació de Barcelona, Prevenció incendis, Diputació de Barcelona, ODS, Notícies d'arreu, Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis,