Litoral
S'han organitzat un seguit de sessions informatives i de debat a diversos municipis del Parc

Oberta la proposta de modificació del Pla especial del Parc de la Serralada Litoral

$urlFileEntry

Modificació del Pla especial. Autor: XPN

17/09/2018

Des de la seva creació, l’estructura territorial i social i el marc legislatiu del Parc de la Serralada Litoral han anat canviant. A l’actualitat, s’han endegat els treballs de modificació del Pla especial del Parc de la Serralada Litoral. Us convidem a fer-nos arribar les vostres aportacions i comentaris al procés.

Antecedents

El 1992 entra en vigor el Pla d’Espais d’Interès Natural en què es delimita, entre d’altres, l’Espai d’Interès Natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, que comprèn el territori del Parc de la Serralada Litoral.

Posteriorment, el 2004 es va aprovar mitjançant la Resolució MAH/1686/2004, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, que és l’instrument urbanístic d’ordenació. Aquest Pla estableix les normes de les edificacions i els usos, la xarxa viària i els equipaments i els serveis del Parc a partir dels objectius previstos i de la definició de les claus d’ordenació que permeten donar zonificació al territori en funció de les seves característiques.

Al 2013, mitjançant el Decret 150/2013, de 9 d’abril, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es va aprovar la modificació del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) en relació amb l’espai natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs (en endavant l’EIN).

Mitjançant aquesta modificació s’ampliava la superfície inclosa al PEIN en 2.701,99 ha, de manera que l’àmbit passava de tenir 4.706,24 ha a tenir-ne 7.408,23. S’ampliava la superfície als termes d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.

El mateix Decret modificava els límits de l’espai Serres del litoral septentrional, que estava proposat com a lloc d’importància comunitària (LIC) en l’Acord GOV/112/2006 amb el codi ES51100111, assimilant la seva delimitació a l’aprovada pel Decret.

L’EIN la Conreria-Sant Mateu-Céllecs disposa d’un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge aprovat definitivament per Acord de Govern de 25 de maig de 2004. Un cop aprovada l’ampliació de la superfície de l’EIN pel Decret 150/2013, és necessari modificar el Pla especial per estendre’n l’ordenació, normativa i zonificació al conjunt de l’àmbit actual.

D’altra banda, tal com queda recollit en el Decret 150/2013, en el nou redactat de la fitxa de l’espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs corresponent al Volum III del Pla d’espais d’interès natural, s’indiquen les següents accions preventives (punt C.3 de la fitxa):

· Redactar un pla especial per a tot l’àmbit de l’EIN, que actualitzi i estengui l’ordenació aprovada l’any 2004.

· Consolidar i refermar la gestió d’aquest EIN per part del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.

Objectius de la modificació del Pla especial

L’objectiu d’aquesta modificació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs és:

· Dotar d’ordenació els sectors objecte d’ampliació pel Decret 150/2013, dotant-los de normativa específica, zonificació i estructura del territori, perquè el Pla especial els pugui ser d’aplicació de forma adequada, tenint en compte el marc legal vigent, l’experiència de gestió de l’EIN i les característiques dels sectors de l’ampliació.

· Articular el Pla especial amb els valors i mesures que es desprenen de la pertinença de l’EIN a la xarxa Natura 2000 i la seva declaració com a ZEC (Zona especial de conservació).

· Actualitzar el Pla especial en aquells aspectes normatius que ho requereixin.

D’acord amb l’objectiu de modificar l’àmbit de l’EIN, el Consell Plenari del Parc, format per representants dels ajuntaments, de la Generalitat de Catalunya, del Consell Comarcal del Vallès Oriental, del Consell Comarcal del Maresme i de la Diputació de Barcelona, va acordar impulsar els treballs de modificació de l’àmbit de l’EIN.

Per tal de dur a terme aquesta tasca, es va constituir un grup de treball format per tècnics de la Generalitat de Catalunya, del Parc i de la Diputació de Barcelona. Aquest equip tècnic treballa, des de principis del 2017, de la mà dels ajuntaments implicats en la proposta de modificació de l’àmbit de l’EIN, identificant aquelles zones que tenen valors naturals rellevants.

Un cop s’hagi consensuat una proposta de modificació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, correspon competencialment a la Generalitat de Catalunya procedir a la seva tramitació i, si s’escau, a la seva aprovació inicial, amb tràmit d’informació pública i al·legacions, juntament amb els documents ambientals. En aquesta tramitació s’inclou la realització de l’Avaluació Ambiental Estratègica corresponent a la proposta de modificació.

Sessions informatives i de debat

S’organitzen vuit reunions a diferents municipis del Parc. Totes elles tindran idèntic contingut i estan adreçades a les persones o entitats interessades que resideixen i/o realitzen la seva activitat als municipis del Parc i, especialment, als propietaris de finques, entitats i persones vinculades a la zona ampliada. A continuació, trobareu les dates i informació de les diverses sessions informatives que s’ofereixen arreu del territori del Parc.

La Roca del Vallès
Dimecres 19 de setembre - 19 h. Centre Cultural. C. Lope de Vega, 4

Cabrils
Dijous 20 de setembre - 19 h. Hotel d'Entitats, Sala Gran. C. Can Campins, 11

Òrrius
Dimecres 26 de setembre - 19 h. Sala Teatre. Pl. de l'Església, 2

Santa Maria de Martorelles
Dijous 4 d'octubre - 19 h. Ajuntament. Sala de Plens. Pl. de Mossèn Josep Paituvi, 1

Vilassar de Dalt
Divendres 5 d’octubre - 19 h. Ajuntament. Sala de Plens. Pl. de la Vila, 1

Vilanova del Vallès
Dimecres 10 d'octubre - 19 h. Centre Cultural. Pg. del Centenari, s/n

Cabrera de Mar
Dimecres 17 d'octubre - 19 h. Sala Nova. Pl. de l'Ajuntament. Cabrera de Mar

Alella

Dijous 18 d'octubre - 19 h. Antiga Escola Fabra. Sala Polivalent. Av. Ferran Fabra, 1

Formulari d'aportacions i comentaris

Si voleu fer alguna aportació o comentari relatiu a la modificació del Pla especial del Parc de la Serralada Litoral, empleneu aquest formulari.

Més informació

Els interessats en la informació referent a la modificació del Pla especial podeu posar-vos en contacte amb el Parc per telèfon o per correu electrònic:

Oficina del Parc de la Serralada Litoral
Horari: feiners, de les 9 a les 14 h
Tel. 937 540 024 
A/e: 
p.slitoral.plaesp@diba.cat

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Litoral, Biodiversitat, Normativa, Gestió del medi,