CAESEN

Parc de la Serralada Litoral

Navegació

Pla Especial d'Ordenació


Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

 
El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs va ser aprovat per acord del Govern el 25 de maig de 2004 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 4154 de 15 de juny de 2004.
 
 
L'objecte del Pla especial és la delimitació definitiva d'aquest espai inclòs en el Pla d'espais d'interès natural, així com l'establiment de totes aquelles altres determinacions necessàries per a l'adequada protecció del seu medi natural i del seu paisatge, d'acord amb els objectius formulats per aquest Pla especial.
 
El text normatiu que us oferim en aquesta secció té únicament càracter informatiu