Pla d'ús públic


 

Presentació


L'ús públic es pot definir com el conjunt de programes, serveis, activitats i equipaments que, independentment de qui els gestioni, han de ser proveïts per l'administració de l'espai protegit amb la finalitat d'apropar els visitants als seus valors naturals i culturals, d'una manera ordenada i segura i que garanteixi la conservació, la comprensió i l'estimació d'aquests valors mitjançant la informació, l'educació i la interpretació del patrimoni (EUROPARC-España 2005).


L'ús públic és un dels grans eixos de gestió dels espais naturals inclosos dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, ja que és un tema clau per a la dinamització dels municipis de l'espai protegit. Però també cal tenir en compte que l'ús social dels espais té un impacte sobre el medi natural. Per aquest motiu, en el marc del conveni signat amb l'Obra Social 'la Caixa', la Diputació de Barcelona va engegar la redacció del Pla d'ús públic del Parc de la Serralada de Marina.


El Pla d'ús públic és el document marc de referència que, en coherència amb el que s'estableix al Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina, que ja compta amb ordenances d'ús públic, proposa el model d'ús públic pretès per a l'espai protegit. En base al què es recull en el Pla d'ús públic caldrà fer una revisió de les ordenances quan es procedeixi a la revisió del Pla Especial.


Aquest pla pretén ser un instrument que serveixi per a ordenar totes les activitats en el lleure que es desenvolupen dins el Parc, alhora que una eina per al desenvolupament socioeconòmic dels municipis que l'integren. En ell s'hi analitza la situació de partida i es proposen actuacions concretes, recollint tots aquells aspectes relacionats amb la gestió de visitants al Parc.

Antecedents i contextualització


En aquest apartat es pot consultar un primer marc d'introducció del Parc i el medi que l'envolta, així com el marc normatiu del Pla i la metodologia de la seva realització.

 

Diagnosi del pla


En aquest apartat s'exposen les principals bases i conclusions de l'anàlisi i diagnosi de la oferta, que es complementen amb les de la demanda. També es pot trobar l'aportació socioeconòmica de l'ús social sobre els municipis propers al Parc, l'impacte, els possibles efectes de l'ús públic i el possible impacte ambiental de les activitats, així com la valoració de la capacitat de càrrega ambiental del Parc. Finalment també s'apunten les principals conclusions que deriven en els objectius d'ús públic.

 

Model futur


En aquest document es presenta l'esquema teòric d'ús públic, inclòs en el Pla d'Ús Públic i aplicable en el seu àmbit, per al desenvolupament del qual cal que es posin en marxa un conjunt coherent d'objectius, estratègies, programes, mesures, actuacions,... executables o no en un termini fixat. (Europarc, 2005).

 

Mapes


Als següents enllaços podeu visualitzar i descarregar-vos la cartografia relacionada amb el Pla d'ús públic en format PDF.
 

Annexos


En aquest apartat trobareu diversa documentació de referència: bibliografia, catàleg d'equipaments i les ordenances d'ús públic.