Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícolaramaderes, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa
Data de publicació: 16/01/2017
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 15/03/2017
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel titular o representant legal a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Gan Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que la regulen.


Documents addicionals:
Subvencions instal·lació calderes i xarxes de calor municipals amb estella forestal o llenya
Data de publicació: 12/12/2016
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al transcorreguts 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància
El text complet de la convocatòria es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
Documents addicionals:
Subvencions a entitats i associacions sense finalitat de lucre dins l'àmbit territorial del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
Data de publicació: 15/12/2015
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 29/02/2016
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Data anunci de publicació de les bases i la convocatòria: 15 de desembre de 2015

Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

 

Les sol.licituds per formar part en la convocatòria es podran presentar al Registre General del Consorci, de dilluns a divendres Comte Urgell, 187, 3a. planta de Barcelona, a més de a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona, de dilluns a divendres, i dissabtes a Rbla. Catalunya, 126 de Barcelona. També es poden presentar en tots els Registres Generals dels Ajuntaments membres del Consorci. Les sol·licituds també es poden presentar pels mitjans que preveuen l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya".


Documents addicionals: