Presentació


El Parc del Montnegre i el Corredor es va crear l’any 1989 (DOGC núm 1.300, de 01.06.90). Un àmbit no exactament igual però sí molt similar, va ser inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) el 1992 (DOGC núm 1714, de 01.03.1993) i anys més tard, a la xarxa Natura 2000 (DOGC núm 4735, de 06.10.2006). Avui és un espai natural plenament consolidat, en part gràcies al consens social i institucional que el Pla especial que el regula va generar. Durant aquests anys, l'estructura territorial, la social i el marc legislatiu ha anat canviant, i diversos ajuntaments de municipis termeners amb el parc han manifestat la voluntat d’incorporar-s’hi i compartir un àmbit  que permeti la protecció dels valors naturals presents en el medi, el tractament racional del territori i l'aprofitament ordenat dels seus recursos. El treball que cal endegar consisteix, en primer lloc, en modificar l’àmbit de l’espai d’interès natural (EIN) per tal d’incloure aquelles zones dels municipis que han manifestat la voluntat d’incorporar-se a l’EIN. Aquesta modificació també implicarà l’aprovació del mateix àmbit en la xarxa Natura 2000, per mantenir la coherència entre les diverses figures de protecció i per millorar els valors d’aquest espai dins d’aquesta xarxa. Més endavant, caldrà dotar de normativa específica els nous àmbits incorporats, de manera anàloga al que ara s’aplica en l’àmbit vigent, mitjançant una modificació o, si s’escau, un revisió del Pla Especial vigent.

D’acord amb l’objectiu de modificar l’àmbit de l’EIN, el Consell Coordinador del parc, format per representants dels ajuntaments, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, va acordar impulsar els treballs de modificació de l’àmbit de l’EIN. L’esmentada modificació haurà de tenir com a base els criteris a considerar per a l’ampliació d'espais inclosos al PEIN, entre els quals estan la diversitat, representativitat, singularitat i fragilitat d’espècies i hàbitats del espais a incorporar. Així també, caldrà valorar la funció dels nous espais com a reductors de la vulnerabilitat, tant per ser espais d’interès connector com perquè puguin suposar una millora de la funcionalitat ecològica. Per altra banda, també caldrà tenir en compte, per a la definició del nou àmbit, el criteri de millora estructural del perímetre de delimitació (facilitar la interpretació territorial del límit, reduir les irregularitats del traçat i no utilitzar gaires elements diferents per a la delimitació). Per últim, com a criteri complementari, es podrà valorar la idoneïtat d’incorporar elements singulars a nivell local.

Per tal de dur a terme aquesta tasca, es va constituir un grup de treball format per tècnics de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. Aquest equip tècnic treballa, des de principis de 2017, de la mà dels ajuntaments implicats en la proposta de modificació de l’àmbit de l’EIN, identificant aquelles zones que tenen valors naturals rellevants.

Un cop s’hagi consensuat una proposta de límit, correspon competencialment a la Generalitat de Catalunya procedir a la seva tramitació i, si s’escau, a la seva aprovació inicial, amb tràmit d’informació pública i al·legacions, juntament amb els documents ambientals. En aquesta tramitació s’inclou la realització de l’Avaluació Ambiental Estratègica corresponent a la proposta de modificació.

Municipis de l'àmbit de l'EIN


Els 13 municipis que actualment formen part de l'àmbit vigent són:

Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Mataró, Pineda de Mar, Palafolls, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.
 
En la proposta de modificació del límit de l'EIN es preveu la incorporació de 5 nous municipis: 
 
Argentona, Calella, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Santa Susanna.

Accions de participació


De tots els treballs realitzats es va informant periòdicament als òrgans de gestió del parc, que són el Consell Coordinador i la Comissió Consultiva. A l’apartat òrgans de gestió del Parc podeu trobar les actes aprovades de les reunions d’aquests òrgans, i a l'apartat informes de gestió un resum de les presentacions fetes en dites reunions.

En les properes setmanes s’incorporarà a la web la informació corresponent a altres accions de participació que es duran a terme.

A banda, en aquesta web també hi trobareu un formulari d'aportacions i comentaris, el qual sou convidats a utilitzar entitats, institucions i particulars. De ben segur les vostres aportacions, com ara quines zones d’alt valor natural properes mereixen d’ésser incorporades al EIN, segons el vostre criteri, seran molt benvingudes i ajudaran a prendre les decisions més encertades. Tingueu present que al servidor de mapes de la Diputació de Barcelona (SITMUN), hi trobareu molts mapes de valors ambientals i naturals que poden ser del vostre interès.

Formulari d'aportacions i comentaris


Si voleu fer alguna aportació o comentari relatiu a la modificació del límit de l'EIN del Parc del Montnegre i el Corredor, empleneu el següent formulari d'aportacions i comentaris.

 

Contacte


Els interessats en la informació referent a la modificació de l'àmbit de l'EIN poden posar-se en contacte, per telèfon o per correu electrònic a la següent adreça:
 
Oficina del Parc del Montnegre i el Corredor
Horari: feiners, de 9 a 13 h
Tel. 938 679 452