CAES

Natura 2000 a l'Arc Llatí

Navegació

Presentació


Natura 2000 a l'Arc Llatí
Implantació, compromís, territori i finançament. Una visió mediterrània des de l'àmbit local

La Comissió d'Espais Naturals Protegits (ENP) de l'Associació Arc Llatí 1 va acordar, en el seu Programa de Treball 2006-2007 obrir el debat al si de l'Associació sobre el procés d'implantació i desenvolupament de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000 (XN2000) en els territoris del seu àmbit, seguint la recomanació que es desprèn del Pla Estratègic aprovat per l'Associació el 2004. En aquest sentit, els dies 26 i 27 d'octubre de 2006 es va convocar a Barcelona un Seminari específic, al qual es va convidar a participar una selecció de destacats experts i representants d'administracions implicades en el governament dels ENP, gestors directes d'aquests espais, investigadors universitaris i organitzacions no governamentals (ONG). L'organització va comptar amb la valuosa col·laboració de les associacions IUCN, FEDERPARCHI, EUROPARC Espanya, LEGAMBIENTE i FEDENATUR, a qui es va encomanar la secretaria tècnica de la trobada.

En total, es van reunir a les Drassanes de Barcelona 92 participants d'Itàlia, França i Espanya, els quals, en sessions consecutives, van debatre i van fer propostes sobre cinc blocs temàtics suggerits per l'organització: procés d'implantació de l'XN2000 a l'àrea mediterrània; mesures i compromisos de conservació en àrees protegides mediterrànies XN2000; finançament i desenvolupament de l'XN2000; implicacions territorials de l'XN2000 i consideració de les particularitats mediterrànies: exigències econòmiques, socials i culturals.

En les línies que segueixen es presenten les 40 conclusions principals del Seminari, distribuïdes respectant els cinc blocs assenyalats. Aquestes conclusions que van ser adoptades per l'Assemblea general d'Arc Llatí reunida el passat dia 23 de gener de 2007 a la ciutat italiana de Nuoro, s'elevaran a la Comissió Europea, al Parlament Europeu i a les principals entitats i associacions del nostre àmbit interessades directament en el procés XN2000. Es pretén que siguin un fidel reflex de les opinions compartides pels participants en el Seminari i, en tot cas, responguin al principal objectiu de la trobada, és a dir, el de formular una primera visió mediterrània de l'XN2000 des d'una òptica local.

Una síntesi d'aquestes conclusions assenyalaria aquests cinc aspectes prioritaris:

  1. L'XN2000 involucra una part molt substancial del territori europeu i en particular de l'àmbit de l'Arc Llatí i té, per tant, una gran influència sobre el seu futur. La seva implantació i el seu desenvolupament presenten fins ara un balanç complex: en positiu, extensió de la consciència europea sobre la necessitat d'una visió àmplia i estructural de conservació del territori i el paisatge, reconeixement de la seva incidència sobre la vida, la salut i les oportunitats de les persones, orientació cap a models de desenvolupament territorial més sostenibles i potencialment productius a mitjà i llarg termini. En negatiu, lentitud del procés, que reflecteix una feble voluntat política de completar-lo, imatge no favorable en importants sectors afectats, incerteses rellevants sobre les característiques concretes del seu desenvolupament i escassa participació social i institucional fins al moment.
  2. Cal una major participació del món local en el procés, que ha de ser propiciada en primer lloc per la Comissió Europea i també per les administracions generals dels Estats. L'XN200 pot ser una gran ocasió per reorientar la política territorial i ambiental europees, i perquè el conjunt de les administracions i comunitats locals exerceixin amb molta més intensitat la seva funció decisiva per al desplegament efectiu de l'XN2000, per a la defensa del territori i per a l'eradicació de pràctiques abusives de transformació urbanística, particularment impactants a les zones litorals.
  3. La gestió dels llocs XN2000 requereix augmentar la capacitat d'intervenció, tant en recursos econòmics i humans com instrumentals, sobretot en aquells espais que no han tingut fins ara cap estatus jurídic de protecció i, per tant, disposen d'escasses aportacions de recursos. En sentit contrari, els nombrosos exemples d'ENP gestionats avui amb eficàcia, són una font d'experiències i bones pràctiques que l'XN2000 ha d'incorporar amb decisió. Cal assenyalar que el principal escull en aquest moment és la confusió i la incertesa sobre el finançament addicional procedent de la UE amb què es podrà comptar. Si bé s'accepta que la definició de prioritats per aplicar el finançament europeu ha de ser assumida, el quadre estratègic general per als fons estructurals 2007-2013 no tradueix la importància que Europa vol donar als llocs de l'XN2000, i els instruments de finançament específic previstos en l'actualitat, no només són insuficients, sinó que es considera necessari que la Comissió Europea restauri els programes Life-Nature i Life-Environment, es consolidi amb rapidesa el Life+ i es creïn mecanismes que permetin descongelar els fons de la PAC que contribueixen als fons Feder.
  4. L'XN2000 és una oportunitat estratègica per als països mediterranis, però cal argumentar-ho, concretar-ho i difondre-ho amb molta més intensitat. És necessari impulsar un ampli procés participatiu, que tendeixi a buscar el consens sobre els aspectes beneficiosos que es deriven de conservar i potenciar els llocs XN2000 i els avantatges socioeconòmics de tot tipus, incloent-hi la creació de noves activitats i llocs de treball, que l'XN2000 pot ajudar a estimular. Només d'aquesta manera es podrà articular la concertació dels agents implicats per aconseguir un ampli pacte social a favor del desenvolupament de la Xarxa. També és imprescindible superar de manera participada la visió sectorial del territori, que dificulta les polítiques integrals, i crear un llenguatge comú que afavoreixi la interrelació i l'encaix de les polítiques ambientals, econòmiques, urbanístiques i socials.
  5. La sinergia entre diversitat biològica, diversitat paisatgística i activitat humana han definit la Mediterrània en el transcurs dels segles. En particular, l'agricultura i la ramaderia han exercit una funció primordial en l'equilibri i l'estructuració del mosaic territorial, cosa que, entre d'altres beneficis, ha possibilitat l'adaptació a les catàstrofes naturals pròpies de la Mediterrània (incendis, avingudes, etcètera). El sector agrari i el sector ambiental estan fortament entrellaçats. Hi ha d'altres sectors emergents que ja fa anys que hi estan plenament incorporats, com el turisme, que, en la seva dimensió sostenible, té un potencial molt important, i ha de contribuir eficaçment en el desenvolupament econòmic de la població local dels espais naturals. És també un horitzó de futur la valoració econòmica de serveis pròpiament ambientals, avui considerats pràcticament lliures (producció energètica renovable, recàrrega d'aqüífers, manteniment de la biodiversitat). En síntesi, constitueix una prioritat que l'XN2000 s'integri en els programes de desenvolupament rural i els impulsi. Un instrument interessant és la formulació de Plans de desenvolupament rural sostenible, amb la participació de tots els sectors.

Notes

1  Associació constituïda per 65 socis, tots administracions locals supramunicipals de l'arc mediterrani: províncies italianes, conseils généreaux francesos i diputacions i consells insulars espanyols, que es proposa, bàsicament, la defensa dels seus interessos territorials i estratègics en el conjunt d'Europa.

interest

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

  • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
  • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
    Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
  • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació