Pla de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels Parcs del Garraf i Olèrdola


El Pla de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels Parcs del Garraf i Olèrdola és una eina per a la gestió del medi natural realitzada amb la col·laboració d'experts temàtics i de tècnics del territori. La seva finalitat és conduir la gestió en els espais naturals, de manera que les decisions preses estiguin en concordança amb la preservació dels diferents elements d'interès per a la conservació presents als parcs, i de salvaguardar la biodiversitat. 
 
Consta d'una part de diagnosi en la que s'identifiquen quins són els components més rellevants del patrimoni natural i quines són les principals amenaces que els afecten.
 
Aquesta diagnosi permet establir un conjunt d'accions encaminades a la millora de la conservació d'aquest patrimoni en el territori. També sorgeix de la diagnosi un programa de seguiment i recerca que proveeix d'eines per incrementar l'estat dels coneixements i detectar, al llarg del temps, possibles canvis o pertorbacions. El seguiment dels paràmetres ecològics permet, d'altra banda, anar retroalimentant la informació sobre els efectes que produeixen les actuacions realitzades sobre el territori, i forma part indispensable del sistema de gestió adaptativa que regeix com a norma general el projecte.
 
El Pla de conservació va ser aprovat per unanimitat pels Consells Coordinadors dels parcs del Garraf i Olèrdola, a data 24 de maig de 2016, Dia Europeu dels Parcs Naturals. 
 

interest

Mapa del parc

Mapa d'olerdola