Pla especial d'ordenació


Pla especial de protecció de medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola


El Pla especial de protecció de medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola va ser aprovat en data d'11 de novembre de 1992 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 1.672 de 20 de novembre de 1992. El 2 de desembre de 1997 va ser aprovada la seva modificació i publicada en el DOGC núm. 2.562 de 22 de gener de 1998.

 
Dues van estar les modificacions més significatives introduïdes en relació al Pla especial aprovat el 1992: els límits del seu àmbit i el nou context legal i normatiu en matèria sectorial del país. Amb tot, els objectius i les determinacions bàsiques d´aquell pla, la validesa general dels quals ha estat constatada al llarg dels anys de gestió, aconsellaven no modificar aquells continguts bàsics.
 
  1. El Pla especial de 1992 responia a una definició geogràfica perfectament clara i entenedora: l'istme rocós on s'aixeca el conjunt monumental d'Olèrdola i les dues valls termeneres que el delimiten en direcció aproximada NE/SO. A aquesta unitat orogràfica inicial s´hi incorporen ara dues noves peces: la franja boscosa que ressegueix en direcció Sud-Oest el límit entre els termes municipals de Canyelles i Olèrdola, entre la carena superior i els camps de conreu de la plana, i l'àmbit comprès entre el límit antic del Pla especial, el nucli edificat de Canyelles i la carretera de Vilafranca a Vilanova i la Geltrú.
  2. D'altra banda, l'aprovació de diverses disposicions legals i normatives de caràcter sectorial i de protecció del territori, que arriben fins i tot a ultrapassar les previsions del Pla especial de 1992, aconsellen la modificació d'aquesta figura urbanística, sense alterar-ne però els seus continguts substancials.
 
El text normatiu que us oferim en aquesta secció té únicament càracter informatiu
 

interest