CAESEN

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Navegació

Pla especial d'ordenació


Pla especial del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac


El pla especial, que opera com a norma interpretativa general, té com a objectiu bàsic l'establiment d'un règim de protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica de l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, compatible amb l'aprofitament sostenible dels seus recursos i l'activitat dels seus habitants, així com l'ordenació de l'ús públic i el foment del coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l'educació ambiental.


El Pla especial del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac va ser aprovat en data 24 de juliol de 1972 i publicada la seva aprovació en el BOE núm. 87 d'11 d'abril de 1973.


Posteriorment, el Pla especial d'ordenació va ser modificat per decret 106/1987 de 20 de febrer de 1987 i publicada la seva modificació en el DOGC núm. 827 d'10 d'abril de 1987.


A partir del 1994 i a petició de diversos ajuntaments, la Diputació de Barcelona va iniciar una modificació del Pla especial, que en va comportar una notable ampliació. La seva aprovació definitiva va ser publicada al DOGC número 2721 del 9 de setembre de 1998.

 

Text normatiu i annexos

El text normatiu i annexos que us oferim en aquesta secció té únicament càracter informatiu.

 

 

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

En aquest registre es pot consultar tots els instruments de planejament urganístic en vigor, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

interest