Butlletí Gaudím els parcs
 
Número #311 / Enquesta: Ajuda’ns a millorar i opina sobre la web de la Xarxa de Parcs Naturals
X Facebook Youtube Instagram
S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Syntax error in template "10311#10344#94309140" in line 48, column 10:
#if is an existing directive, but the tag is malformed. (See FreeMarker Manual / Directive Reference.)
1<#macro metainfo_imatges_agenda_detalls_newsletter_22> 
2<#-------------------- UNIFICACION PLANTILLAS METAINFO IMATGES INI -------------------> 
3    			<#if urlImgEntry?has_content> 
4 
5<#-------------------- METAINFO_IMG_GETINFO INI ----------------------------> 
6	<#assign DLFileEntryUtil= serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryLocalService")>  
7 
8	<#assign uuIdImagen= staticUtil['com.liferay.portal.kernel.util.HttpComponentsUtil'].getParameter( urlImgEntry,"uuid",false)> 
9	<#if uuIdImagen?has_content> 
10 
11	 <#assign groupIdImagen= staticUtil['com.liferay.portal.kernel.util.HttpComponentsUtil'].getParameter( urlImgEntry,"groupId",false)> 
12 
13	 <#assign current= DLFileEntryUtil.fetchDLFileEntryByUuidAndGroupId( uuIdImagen, getterUtil.getLong( groupIdImagen))> 
14	<#else>	 <#-- URL imatge 6.1--> 
15	 <#assign url= urlImgEntry.getData()> 
16	 <#assign parts= stringUtil.split( url,"/")> 
17	 <#if parts?size gt 2> 
18		<#assign group_id= getterUtil.getLong( parts[2])> 
19		<#assign folder_id= getterUtil.getLong( parts[3])> 
20		<#assign doc_name= staticUtil['com.liferay.portal.kernel.util.HttpComponentsUtil'].decodeURL( parts[4])> 
21		<#assign current= DLFileEntryUtil.fetchFileEntry( group_id, folder_id, doc_name)> 
22	 </#if> 
23	</#if> 
24<#----------------------------METAINFO_IMG_GETINFO FIN----------------------------> 
25	<#if current?has_content> 
26 
27		<#assign structureId="IMATGES"> 
28		<#assign templateId="IMATGES"> 
29		 
30<#----------------------------METAINFO_EXIST_CONTENT INI---------------------------> 
31 
32<#assign journalArticleLocalService= serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
33 
34<#assign companyId= current.getCompanyId()> 
35<#assign group_Id= current.getScopeGroupId()> 
36<#assign type="general"> 
37<#assign title= current.getDescription()> 
38 
39<#assign isEmpty=true>	 
40<#assign articles=""> 
41<#assign currentArticle="">		 
42 
43<#assign folders=[]> 
44<#assign andOperator=true> 
45<#assign articles= journalArticleLocalService.search( getterUtil.getLong( companyId), getterUtil.getLong( group_Id), folders,0,null,null, title,null,null, type, structureId, templateId,null,null,0,null, andOperator,-1,-1,null)> 
46 
47<#list articles as article> 
48	<#if( article.getTitle().compareToIgnoreCase( title))==0> 
49		<#if isEmpty> 
50			<#assign isEmpty=false> 
51			<#assign currentArticle= article>			 
52		<#else>			<#if currentArticle.getVersion()< article.getVersion()> 
53				<#assign currentArticle= article>			 
54			</#if> 
55		</#if> 
56	</#if> 
57</#list> 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65<#----------------------------METAINFO_EXIST_CONTENT FIN--------------------------		--> 
66		<#if( !currentArticle))?has_content 
67			<img class="img-fluid" src="${urlImgEntry}" alt="${altAuxImg}" title="${altAuxImg}" class="img_section" style="width:300px;" />		 
68			<#if altAuxImg?has_content>  
69				<p style="width:300px;font-size:10px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;margin:0px;">${altAuxImg}</p>  
70			</#if> 
71		<#else><#----------------------------IMATGES FIN--------------------------	--> 
72 
73<#assign document= saxReaderUtil.read( currentArticle.getContent())> 
74 
75<#assign img_autor= document.selectSingleNode("/root/dynamic-element[@name='img_autor']/dynamic-content[@language-id=' locale']")> 
76<#assign img_titol= document.selectSingleNode("/root/dynamic-element[@name='img_titol']/dynamic-content[@language-id=' locale']")> 
77<#assign img_alt= document.selectSingleNode("/root/dynamic-element[@name='img_alt']/dynamic-content[@language-id=' locale']")> 
78<#assign img_imatge= document.selectSingleNode("/root/dynamic-element[@name='img_imatge']/dynamic-content")> 
79 
80 
81	<img class="img-fluid" src="${img_imatge.getText()}" alt="${img_alt.getText()}" title="${img_alt.getText()}" style="width:300px;" > 
82	<p style="width:300px;font-size:10px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;margin:0px;">${img_titol.getText()}<br />${img_autor.getText()}</p> 
83 
84<#----------------------------IMATGES FIN--------------------------	-->			 
85		</#if> 
86	<#else>		<img class="img-fluid" src="${urlImgEntry}" style="width:300px;" /> 
87		<#if altAuxImg?has_content>  
88		   <p style="width:300px;font-size:10px;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;margin:0px;">${altAuxImg}</p>  
89		</#if> 
90	</#if> 
91</#if>  
92<#-------------------------------------------------------------------------UNIFICACION PLANTILLAS METAINFO IMATGES INI-----------------------------------------------------------------------					--> 
93 
94</#macro> 
95 
96<#assign scopeGroupId= getterUtil.getLong( themeDisplay.scopeGroupId)> 
97 
98<#assign articleUrl="/web/agenda/-/"+ .vars["reserved-article-url-title"].data> 
99 
100<#assign journalArticleLocalService= serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
101<#assign assetCategoryServiceUtil= serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService")> 
102 
103<#assign currentArticle= journalArticleLocalService.getArticle( getterUtil.getLong( groupId), .vars["reserved-article-id"].data)> 
104<#assign category= assetCategoryServiceUtil.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", getterUtil.getLong( currentArticle.getResourcePrimKey()))> 
105 
106<#-- ----- MAQUETACIÓ DE LA NOTÍCIA ----- --> 
107 
108<div class="row" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;margin:5px 0 0 0;"> 
109<div class="col-12"> 
110 
111<#-- ----- MAQUETACIÓ DEL TITULAR DE LA NOTÍCIA -------> 
112 
113<h3 style="margin:0;font-size:15px"><strong><a alt="${act_titol.getData()}" title="${act_titol.getData()}" href="${articleUrl}">${act_titol.getData()}</a></strong></h3> 
114 
115 
116 
117<#-- ----- MAQUETACIÓ DE LA IMATGE DE LA NOTÍCIA -------> 
118 
119 
120		<#assign urlImgEntry= act_img_interior.getData()> 
121		<#if !urlImgEntry?has_content || urlImgEntry?length ==0> 
122			<#assign urlImgEntry= act_img_interior.urlExterna.getData()> 
123		</#if> 			 
124		<#if urlImgEntry?has_content> 
125			<#if act_img_interior.act_img_alt.getData()?has_content>  
126				<#assign altAuxImg= act_img_interior.act_img_alt.getData()> 
127			</#if> 
128			<div class="pull-left" style="margin:10px 5px 10px 0;background-color:#FFF;font-size:12px;"> 
129          <a alt="${act_titol.getData()}" title="${act_titol.getData()}" href="${articleUrl}">      
130					#metainfo_imatges_agenda_detalls_newsletter_22()  
131			   </a> 
132			</div> 
133		</#if> 
134 
135<#-- ----- MAQUETACIÓ DEL NOM DEL PARC DE LA NOTÍCIA -------> 
136    <#if! category.isEmpty()> 
137       <span class="text-left" style="margin:10px 0;font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;color:#333333;"> 
138          <#assign primeraCat=true> 
139          <#list category as categoria> 
140           <#if categoria.vocabularyId== getterUtil.getLong("32255")> 
141            <#if! primeraCat> 
142             |  
143            </#if> 
144            ${categoria.name} 
145            <#assign primeraCat=false> 
146           </#if> 
147          </#list> 
148       </span>  
149    </#if> 
150 
151<#-- ----- MAQUETACIÓ DE LA DATA DE LA NOTÍCIA -------> 
152 
153		<p style="color:#333333;font-size:12px;"> 
154<#assign dataInicial_Data= getterUtil.getString( dataInicial.getData())> 
155 
156<#if dataInicial_Data?has_content> 
157	<#assign dataInicial_DateObj= dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", dataInicial_Data, locale)> 
158</#if> 
159 
160<#assign dataFinal_Data= getterUtil.getString( dataFinal.getData())> 
161 
162<#if dataFinal_Data?has_content> 
163	<#assign dataFinal_DateObj= dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", dataFinal_Data, locale)> 
164</#if>	 	 
165             ${dateUtil.getDate}( "dd/MM/yyyy",${dataInicial_DateObj}, ${locale}) 
166						 <#if dataInicial.getData()?has_contentand dataFinal.getData()?has_content>  
167                <#if dataInicial.getData()== dataFinal.getData()> 
168                <#else>                   <@liferay.language key="parc.activitat.fins"/> ${dateUtil.getDate}( "dd/MM/yyyy",${dataFinal_DateObj}, ${locale}/> <br /> 
169                </#if> 
170            <#else>  
171                 <#if dataFinal.getData()?has_content>  
172                    <@liferay.language key="parc.activitat.fins"/> ${dateUtil.getDate}( "dd/MM/yyyy",${dataFinal_DateObj}, ${locale}/><br /> 
173                </#if> 
174            </#if>  
175		</p> 
176 
177<#-- ----- MAQUETACIÓ DEL CONTINGUT DE LA NOTÍCIA -------> 
178 
179		<#if act_resum.getData()?has_content> 	 
180		   <div class="text-justify" style="font-size: 12px;margin:10px 0;"> 
181		   ${act_resum.getData()}</div> 
182		</#if> 
183 
184 
185 
186</div> 
187</div> 
 
Agenda Notícies Audiovisuals Exposicions Itineraris

Subscripció: alta / baixa

Valorem la vostra privacitat

Diputació de Barcelona
Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda
Comte d'Urgell, 187
08036 Barcelona
a/e:xarxaparcs@diba.cat

Twitter Facebook Youtube Instagram