CAES

Parc del Foix

Navegació

Normativa


Marc Jurídic

 

Estatuts del Consorci del Parc del Foix

 

El Consorci del Parc del Foix és un ens consorcial públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i l'ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal d'estudiar i cercar solucions globals als problemes de l'Espai Natural que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte.

 

Pla especial d'ordenació

 

El Pla especial de l'embassament del Foix va ser aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en data 28 de juliol de 1993 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 1807 de l'11 d'octubre de 1993.

 
El 27 d'abril de 2012 es va publicar al DOGC número 6117 l'edicte del 20 d'abril de 2012 sobre els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme referits al nou Pla especial del Foix als termes municipals de Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola que prèviament s'havien aprovat el 26 de gener de 2012.