caes

Accessibilitat web


La Diputació de Barcelona està revisant totes les planes del seu web i adequant-les als criteris d'accessibilitat fixats per la legislació vigent, amb l'objectiu de facilitar l'accés als seus continguts al major nombre de persones possible, amb independència de les seves capacitats i de les plataformes utilitzades.

Per tal d'assolir aquest objectiu, s'han seguit les pautes WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines, versió 2.1) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium), de nivell AA. Aquestes pautes han estat referenciades i adaptades a la normativa estatal: UNE-EN 301549:2019.

Legislació


Sobre el procés d'adequació


Quan parlem de procés, volem indicar dues coses:

  1. Que progressivament, durant els propers mesos, s'aniran incorporant els continguts dels diferents apartats al nou format.
    No se'ns escapa que formalment no assolirem el nivell d'accessibilitat requerit fins que la totalitat dels continguts del portal estiguin en el nou format, però tampoc no se'ns escapa que és només d'aquesta manera que podrem anar formant les persones responsables de crear i mantenir els continguts —formació imprescindible per poder sostenir els nivells d'accessibilitat pels quals hem optat— i, a més, podrem comptar amb els usuaris per tal de mantenir obert, a través de les seves aportacions, el procés de millora permanent.
  2. El terme procés indica també una vocació de la nostra organització: no entenem l'accessibilitat com una fita a assolir, sinó com un procés continu de millora de la qualitat, la usabilitat i l'accessibilitat de tots i cadascun dels nostres productes. Animats per aquest esperit, quan la totalitat de les nostres pàgines estigui en el nou format, no haurem fet sinó un pas més endavant en el camí de millora contínua, cosa que defineix el nostre compromís.

És obvi que no existeix cap possibilitat de mantenir-nos en aquest camí sense la col·laboració de tots els usuaris. Així, i com sempre ha estat la nostra manera de fer, sol·licitem que ens feu arribar les vostres opinions. No es tracta només de corregir possibles errades, sinó d'atendre, en la mesura del possible, les vostres preferències i inquietuds.

Incidències


Si teniu algun problema per accedir als continguts del web, o per fer suggeriments de millora, podeu adreçar-vos als responsables utilitzant el formulari de contacte, indicant el web del qual esteu informant (https://parcs.diba.cat).

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa