CAESEN

Parc del Garraf

Navegació

Cartografia


Cartografia del Pla especial (en format digital)


 

Nom: Parc del Garraf
Acrònim: GRF
Norma de protecció: Pla especial urbanístic de protecció
Data de publicació de la norma de declaració de l'espai: 18/02/1987
Data de publicació de la norma vigent: 11/03/2002
Identificador EuroParc: 510043


Metodologia d'obtenció:

Transformació de la cartografia original en format DGN a Shape d'ArcGIS. Cal fer notar que la cartografia original es basa en la cartografia topogràfica 1:5000 v. 1.0 del ICC, i que, per tant, existeixen evidents discordançes amb la cartografia topogràfica actual que cal tenir present.

 

Contingut:

510043_AIEPPUNT.SHP: Alt interès ecològic i paisatgístic (punts)
510043_AN.SHP: Àmbits normatius
510043_EQUIP.SHP: Equipaments
510043_PA.SHP: Patrimoni arquitectònic
510043_SGPF.SHP: Sistema general de parcs forestals
510043_XR.SHP: Xarxa rodada
510043_SENDERS.SHP: Senders


Sistema de referència:

Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator)
El.lipsoide: Internacional 1909
Datum: Europeu 1950
Origen de longituds: Meridià de Greenwich
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant
Sistema de coordenades: UTM- fus 31N-UB/ICC
Unitats: metres
Escala de captura: 1:5.000
Escala d'aplicació: 1:5.000
Joc de caràcters: ANSI

Contacte:

Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)
A/e: ot.territorial@diba.cat

Plànols d'ordenació (en format pdf)


Plànol d'ordenació. Ambit normatiu 01
Plànol d'ordenació. Ambit normatiu 02
Plànol d'ordenació. Ambit normatiu 04
Plànol d'ordenació. Ambit normatiu 05
Plànol d'ordenació. Ambit normatiu 06
Plànol d'ordenació. Ambit normatiu 07
Plànol d'ordenació. Ambit normatiu 08
Plànol d'ordenació. Ambit normatiu 09
Plànol d'ordenació. Ambit normatiu 10
Plànol d'ordenació. Ambit normatiu 11
Plànol d'ordenació. Ambit normatiu 12