Subvencions a particulars i/o entitats sense ànim de lucre


 • Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l'any 2017
  Data de publicació: 06/06/2017
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 6 de juliol de 2017. El termini de presentacio de les sol·licituds comenca l'endema de la publicacio d'un extracte de la present convocatoria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), a traves de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzara el 30 de juny de 2017, i en qualsevol cas no abans dels 30 dies naturals des de la publicacio al BOP.
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Documents addicionals:
 • Subvencions destinades a fomentar les activitats i instal·lacions agràries i forestals en l'àmbit de l'Espai Natural Guilleries-Savassona
  Data de publicació: 14/03/2017
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 31/05/2017
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Lloc presentació d'instàncies: registre general dels Ajuntaments del Consorci i Oficina del Consorci.


  Documents addicionals:
 • Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícolaramaderes, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa
  Data de publicació: 16/01/2017
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 15/03/2017
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel titular o representant legal a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Gan Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que la regulen.


  Documents addicionals:
 • Subvencions, dins l'àmbit territorial del Consorci del Parc del Foix, a associacions, agrupacions i empreses forestals, agrícoles i ramaderes i entitats culturals
  Data de publicació: 21/12/2015
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 29/02/2016
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

   

  Les sol.licituds per formar part en la convocatòria es podran presentar al Registre General del Consorci, de dilluns a divendres Comte Urgell, 187, 3a. planta de Barcelona, a més de a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona, de dilluns a divendres, i dissabtes a Rbla. Catalunya, 126 de Barcelona. També es poden presentar en tots els Registres Generals dels Ajuntaments membres del Consorci i a la seu del Parc, carrer Castell, 31 del nucli de Castellet. Les sol·licituds també es poden presentar pels mitjans que preveuen l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya


  Documents addicionals:
 • Subvencions a entitats i associacions sense finalitat de lucre dins l'àmbit territorial del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
  Data de publicació: 15/12/2015
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 29/02/2016
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Data anunci de publicació de les bases i la convocatòria: 15 de desembre de 2015

  Període de realització de les activitats i actuacions subvencionades: entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

   

  Les sol.licituds per formar part en la convocatòria es podran presentar al Registre General del Consorci, de dilluns a divendres Comte Urgell, 187, 3a. planta de Barcelona, a més de a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona, de dilluns a divendres, i dissabtes a Rbla. Catalunya, 126 de Barcelona. També es poden presentar en tots els Registres Generals dels Ajuntaments membres del Consorci. Les sol·licituds també es poden presentar pels mitjans que preveuen l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya".


  Documents addicionals:
 • Subvencions Diputació de Girona. Àmbit Parc Natural del Montseny
  Data de publicació: 02/01/2014
  Butlletí: BOPG (Butlletí Oficial Província de Girona)
  Termini presentació sol·licituds: fins al Terminis i model de sol·licitud segons l'establert en les bases de la convocatòria
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Terminis i model de sol·licitud segons l'establert en les bases de la convocatòria.

  Les actuacions hauran de ser realitzades a partir de l'1 de gener de l'any corresponent a cada convocatòria i fins a l'acabament del termini que s'hi estableixi.

  Més informació www.ddgi.cat


  Documents addicionals:

Subvencions de la Diputació de Girona


Subvencions Diputació de Girona. Àmbit Parc Natural del Montseny
Data de publicació: 02/01/2014
Butlletí: BOPG (Butlletí Oficial Província de Girona)
Termini presentació sol·licituds: fins al Terminis i model de sol·licitud segons l'establert en les bases de la convocatòria
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Terminis i model de sol·licitud segons l'establert en les bases de la convocatòria.

Les actuacions hauran de ser realitzades a partir de l'1 de gener de l'any corresponent a cada convocatòria i fins a l'acabament del termini que s'hi estableixi.

Més informació www.ddgi.cat


Documents addicionals:

interest