Subvencions a particulars i/o entitats sense ànim de lucre


 • Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2018
  Data de publicació: 03/01/2018
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 28/02/2018
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel titular o representant legal a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171;carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que la regulen.


  Documents addicionals:
 • Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l'any 2017
  Data de publicació: 06/06/2017
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 6 de juliol de 2017. El termini de presentacio de les sol·licituds comenca l'endema de la publicacio d'un extracte de la present convocatoria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), a traves de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzara el 30 de juny de 2017, i en qualsevol cas no abans dels 30 dies naturals des de la publicacio al BOP.
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Documents addicionals:
 • Subvencions destinades a fomentar les activitats i instal·lacions agràries i forestals en l'àmbit de l'Espai Natural Guilleries-Savassona
  Data de publicació: 14/03/2017
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 31/05/2017
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Lloc presentació d'instàncies: registre general dels Ajuntaments del Consorci i Oficina del Consorci.


  Documents addicionals:

interest