CAESEN

Parc de la Serralada Litoral

Navegació

Cartografia


Cartografia del Pla especial (en format digital)

 

Nom: Serralada Litoral
Acrònim: SLI
Nom oficial complet: Parc de la Serralada Litoral
Norma de protecció: Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge
Data de publicació de la norma vigent: 15/06/2004
Identificador EuroParc: 510244
 
Metodologia d'obtenció:
 
Cartografia original del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs, del Departament de Medi Ambient i Habitatge De la Generalitat de Catalunya. Cartografia topogràfica 1:5000 v. 2.0 del ICC.
 
Contingut:
 
510244_ZON.SHP: Zonificació
510244_XV.SHP: Xarxa Viària
510244_SLELL.SHP: Sistema local d'espais lliures
510244_AE.SHP: Àrees on s'admet l'activitat extractiva
510244_XE.SHP: Xarxa d'equipaments per a l'ordenació del lleure
510244_LIM.SHP: Delimitació
 
Sistema de referència:
 
Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator)
El.lipsoide: Internacional 1909
Datum: Europeu 1950
Origen de longituds: Meridià de Greenwich
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant
Sistema de coordenades: UTM- fus 31N-UB/ICC
Unitats: metres
Escala de captura: 1:5.000
Escala d'aplicació: 1:5.000
Joc de caràcters: ANSI
 
Contacte: Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)
 
 

Plànols d'ordenació (en format pdf)

 


figura54 [format pdf 3,4MB]


figura55 [format pdf 3,5MB]


figurcaza [format pdf 3,6MB]


1 PEIN [format pdf 589k]


2 Marc territorial [format pdf 3,7MB]


3 Medi fisic_arees at esp [format pdf 5,3MB]


4 Medi natural_ares at esp [format pdf 3,8MB]


5.1 Medi socioeconomic_el int [format pdf 4,1MB]


5.2 Medi socioeconomic_el int [format pdf 5,8MB]


5.3 Medi socioeconomic_el int [format pdf 3,8MB]


5.4 Medi socioeconomic_el int [format pdf 4MB]


5.5 Medi socioeconomic_el int [format pdf 4,7MB]


6.1 Planejament urbanistic [format pdf 4,9MB]


6.2 Planejament urbanistic [format pdf 6,5MB]


6.3 Planejament urbanistic [format pdf 4.1MB]


6.4 Planejament urbanistic [format pdf 4,6MB]


6.5 Planejament urbanistic [format pdf 5,6MB]


ordenacio 1 [format pdf 3,7MB]


ordenacio 2 [format pdf 5,5MB]


ordenacio 3 [format pdf 3,7MB]
 

ordenacio 4 [format pdf 3,8MB]


ordenacio 5 [format pdf 4,4MB]