Cartografia


 

Nom: Serralada Litoral
Acrònim: SLI
Nom oficial complet: Parc de la Serralada Litoral
Norma de protecció: Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge
Data de publicació de la norma vigent: 15/06/2004
Identificador  EuroParc: 510244
 
Metodologia d'obtenció:
 
Cartografia original del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs, del Departament de Medi Ambient i Habitatge De la Generalitat de Catalunya. Cartografia topogràfica 1:5000 v. 2.0 del ICC.
 
Contingut:
 
510244_ZON.SHP: Zonificació
510244_XV.SHP: Xarxa Viària
510244_SLELL.SHP: Sistema local d'espais lliures
510244_AE.SHP: Àrees on s'admet l'activitat extractiva
510244_XE.SHP: Xarxa d'equipaments per a l'ordenació del lleure
510244_LIM.SHP: Delimitació
 
Sistema de referència:
 
Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator)
El.lipsoide: Internacional 1909
Datum: Europeu 1950
Origen de longituds: Meridià de Greenwich
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant
Sistema de coordenades: UTM- fus 31N-UB/ICC
Unitats: metres
Escala de captura: 1:5.000
Escala d'aplicació: 1:5.000
Joc de caràcters: ANSI
 
Contacte: Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)