Normativa


Marc jurídic

 

 

Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral

 
 
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és un ens consorcial públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i el ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per estudiar i buscar solucions globals als problemes del Parc que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte.
 
 

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

 

 
Ampliació de l'espai d'interès natural la Conreria-Sant Mateu Céllecs (PEIN)
 
Amb data 11 d'abril de 2013 ha estat publicat al DOGC número 6353 el Decret 150/2013 de 9 d'abril, pel qual s'aprova la modificació del Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel decret 328/1992 de 14 de desembre de 1992, en relació amb l'espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs (Parc de la Serralada Litoral). 
 
Documentació i cartografia en preparació.
 

 
El Pla especial de protecció del medi natural i del Paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs va ser aprovat per acord del Govern el 25 de maig de 2004 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 4154 de 15 de juny de 2004.
 
 
 

Pla d'ús públic del Parc de la Serralada Litoral