CAES

Parc de la Serralada Litoral

Navegació

Normativa


Marc jurídic

 

 

Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral

 
 
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és un ens consorcial públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i el ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per estudiar i buscar solucions globals als problemes del Parc que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte.
 
 

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

 

El Pla especial de protecció del medi natural i del Paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs va ser aprovat per acord del Govern el 25 de maig de 2004 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 4154 de 15 de juny de 2004.

 

 

Ordenança reguladora de tanques en terrenys no urbanitzables

 

Ordenança aprovada pel Consell Plenari celebrat el 21.03.07, que va ser publicada íntegrament al BOP núm. 153, de 27.06.07 i va entrar en vigor el 28.06.2007.

 

Pla d'ús públic del Parc de la Serralada Litoral