CAES

Parc de la Serralada de Marina

Navegació

Normativa


Marc jurídic

 

 

Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina

 

El consorci del Parc de la Serralada de Marina és un ens consorcial públic de carácter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de régim local i l'ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal d'estudiar i cercar solucions globals als problemes de l'Espai Natural que li dóna nom, i constituír un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte

 

Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina

 

El Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina va ser aprovat en el Ple de data 16 d'abril de 2002 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 3.642 de 24 de maig de 2002.