Normativa


Marc jurídic

 

 

Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina

 

El consorci del Parc de la Serralada de Marina és un ens consorcial públic de carácter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de régim local i l'ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal d'estudiar i cercar solucions globals als problemes de l'Espai Natural que li dóna nom, i constituír un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte

 

Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina

 

El Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina va ser aprovat en el Ple de data 16 d'abril de 2002 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 3.642 de 24 de maig de 2002.