Pla d'ús públic dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix


Antecedents i contextualizació


$altAuxImg

 

L'ús públic és un dels grans eixos de gestió dels espais naturals inclosos dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, doncs és un tema clau per a la dinamització dels municipis de l'espai protegit. Però també cal tenir en compte que l'ús social dels espais té un impacte sobre el medi natural. Per aquest motiu la Diputació de Barcelona ha engegat la redacció del Pla d'Ús Públic dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix.

Aquest pla pretén ser un instrument que serveixi per a ordenar totes les activitats en el lleure que es desenvolupen dins el Parc, alhora que una eina per al desenvolupament socioeconòmic dels municipis que l´integren.

En aquest apartat es pot consultar els documents que descriuen el marc d'introducció del Parc i el medi que l'envolta, així com el marc normatiu del Pla. En aquest capítol també s'exposa el marc conceptual de l'ús públic en espais naturals.

Diagnosis del Pla


$altAuxImg

La memòria provisional de diagnosis del Pla d'ús públic, conté una descripció de les principals dades d'ús públic disponibles en el Parc i també de les principals conclusions de diagnosi que se'n poden extreure.

En aquest apartat s'exposen les principals bases i conclusions de l'anàlisi i diagnosi de la oferta, que es complementen amb les de la demanda. Pel que fa a l'aportació socioeconòmica de l'ús social sobre els municipis propers al Parc, l'impacte es desgrana en el capítol d'impacte socioeconòmic. I en el capítol d'impacte ambiental, els possibles efectes de l'ús públic i el possible impacte ambiental de les activitats, així com la valoració de la capacitat de càrrega ambiental del Parc. Finalment, dos capítols on s'apunten les principals conclusions que deriven en els objectius d'ús públic.

Model d'ús públic


$altAuxImg

A continuació s'exposen els documents de la proposta. En el document Ordenació es pot trobar els principals criteris d'ordenació, esbossats en el text d'aquesta web i l'encaix normatiu del Pla d'ús públic. En l'apartat Zonificació hi ha les principals zones d'ús públic i les seves estratègies zonals. Les propostes de gestió i ordenació per a programes d'actuació (accessos, informació, educació ambiental, etc.) es troba inclòs en l'apartat Programes proposta, i va acompanyat pel document Resum de les actuacions. Finalment, en el document Revisió s'inclou el procés de revisió del document.

Documentació de referència


$altAuxImg

Cartografia

 

Als següents enllaços podeu visualitzar i descarregar-vos la cartografia provisional relacionada amb el Pla d'ús públic en formats JPG. Els mapes han estat preparats per imprimir en DIN-A1 a escala indicada en cada un d'ells.

Catàleg d'equipaments

 

Un dels principals eixos de l'ús públic dins el Parc són els equipaments d'acollida dels visitants. S'hi troben punts d'informació, centres d'informació, centres de visitants, entre d'altres.

En el catàleg d'equipaments es fa un recull dels seus equipaments i es dóna la seva principal informació.

Ordenances

Els Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix són un espai per a l'ús públic de responsabilitats, on es fomenta que el visitant actuï d'acord amb el valor i la fragilitat de la natura i amb el respecte que mereix el patrimoni natural, històric i arquitectònic que s'hi troba en ell.

L'objectiu genèric de les presents Ordenances d'ús públic és l'establiment de les garanties necessàries per assegurar la conservació del patrimoni natural i cultural, així com l'exercici de les activitats econòmiques admeses, i fer possible, alhora, les activitats de lleure que siguin compatibles en l'àmbit del Parc.

Bibliografia

 

Inclou les referències bibliogràfiques de referència en la redacció del Pla.

Documentació de síntesis


$altAuxImg

Per tal de facilitar la lectura del Pla es proposa un document de síntesi en el que s'inclou breument la diagnosi del Pla, els criteris d'ordenació i els objectius i actuacions dels programes de proposta.

L'objectiu d'aquest document és facilitar la participació de les entitats i ajuntaments implicats en el procés.