Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny


$altAuxImg

Presentació


Diputació de Barcelona


El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny neix com a resposta a la demanda dels municipis del parc d'actualitzar un planejament urbanístic en vigor des de fa trenta anys. Durant aquest període, l'antic Pla especial del Montseny ha estat no només un instrument cabdal en la protecció i millora dels sòls no urbanitzables dels divuit municipis del seu àmbit, sinó que ha operat, de fet, com un pla director que ha harmonitzat el projecte territorial del Montseny i ha permès mantenir un dels paisatges de més qualitat del nostre país.

Avui, trenta anys més tard, aquest Pla especial de l'any 1977 ha quedat lògicament obsolet, tant pels importants canvis en l'enfocament de la protecció del medi natural, com per la ràpida evolució socioeconòmica i l'aprovació de nombroses normes legals de caràcter ambiental, territorial i urbanístic. Per això, l'any 2002 el Consell coordinador del Parc del Montseny va acordar encomanar a les diputacions de Barcelona i de Girona l'inici dels treballs per a la revisió del Pla especial. Tant des del punt de vista social com institucional hi ha hagut un ampli consens per treballar en la confecció d'aquest nou Pla especial, imprescindible per tal que el Montseny segueixi essent un territori viu i dinàmic, on la protecció del medi natural sigui compatible amb la qualitat de vida dels seus ciutadans i el gaudi dels visitants.

Durant aquests anys, els equips tècnics de les dues diputacions han treballat per consensuar amb els divuit municipis i amb els col·lectius i institucions vinculats al parc el projecte que poc a poc anava agafant forma. Des del punt de vista tècnic s'han encarregat nombrosos estudis de base als equips professionals capdavanters en les diverses disciplines, que han configurat la base per a la diagnosi. Des d'aquest punt de partida s'ha anat elaborant un nou paradigma pel Montseny, adequat a la realitat present, i d'acord amb un nou marc normatiu tan rellevant com el de la recent Llei d'Urbanisme o l'aprovació de la Xarxa Natura 2000.

El resultat ha estat un document rigorós, fruit novament de l'impuls i el compromís del món local, i d'un ampli procés de participació en el marc del Consell coordinador i la Comissió consultiva, que permet garantir que el nou Pla especial respon en gran mesura a les necessitats actuals del Parc del Montseny. Per això, el Pla incorpora les visions més actuals de l'ordenació dels espais protegits, afavorint la impulsió econòmica i social de la població del Parc, assegurant l'aprofitament racional dels seus recursos, estimulant la conservació activa dels sistemes naturals i garantint un ús públic ordenat.

Finalment, el nou Pla especial considera el Montseny com una peça clau en el conjunt del territori, proposant un projecte racional en el marc de la planificació a una escala superior, com un pas més cap a la gestió territorial coherent del conjunt dels espais lliures.

 

Josep Mayoral i Antigas
President Delegat de l'Àrea d'Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona

Diputació de Girona


El massís del Montseny ha estat una de les muntanyes que major interès ha despertat, ja des del segle XIX, entre les institucions catalanes i els seus representants. La part alta del massís fou proposada per ser protegida ja al 1928 mitjançant la signatura del decret-llei de creació del Patronat de la Muntanya del Montseny. Això no obstant, el primer Pla especial del Parc Natural del Montseny, va ser aprovat el 1977 per a les comarques de Barcelona i el 1978 per a les gironines.

Han passat 30 anys des d'aquelles dates i, per tant, resulta del tot ineludible la revisió d´aquesta norma, ja que ha quedat obsoleta per la legislació actual i la realitat natural i social del Montseny d'avui.

La revisió del Pla especial es materialitza amb el document que presentem el 2007, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, el qual ha de ser considerat com un nou Pla, ja que la revisió ha estat tan a fons que ha representat tota una nova manera d´organitzar la conservació i gestió d'aquest espai emblemàtic per al nostre país. El Pla recull la llarga experiència assolida amb l'anterior i dóna les eines per fer més eficaç la gestió del Montseny.

Els objectius generals del Pla són garantir la protecció, consolidació, foment i millora dels valors naturals, paisatgístics i culturals del Parc del Montseny, de forma compatible amb l'aprofitament sostenible dels recursos i l'ús social d´aquest espai. Cal destacar que s'ha posat la conservació davant la preservació, això significa que se substitueix el règim de no-intervenció de les zones de màxima protecció per un de gestió activa.

Un altre aspecte nou del present Pla és la introducció del concepte de connectivitat amb els espais naturals veïns. Ja no s'entenen els espais naturals com illes enmig d'un país molt modificat, sinó que el territori ha de tenir una estructura de matriu amb continuïtat de paisatges, zones rurals i espais naturals per a que aquest pugui funcionar correctament. La revisió del Pla ha permès, a més, actualitzar els coneixements sobre patrimoni natural i cultural i integrar els coneixements científics en el Pla especial. La nova zonificació i la normativa de protecció de la flora, fauna, gea i el patrimoni cultural s'han elaborat a partir dels coneixements més actuals, fruit dels programes de seguiment i recerca del Parc i d'estudis específics que s'han encarregat amb motiu de la redacció del Pla especial.

El Pla dóna un adequat tractament de les activitats econòmiques per acompanyar els canvis socioeconòmics que pateix la muntanya. El pla especial dóna cabuda a les activitats del sector terciari, amb major definició del que ho feia el Pla anterior, intentant, però, evitar l'abandonament de l'activitat agroforestal de les finques, ja que aquesta ha estat la principal responsable del manteniment del paisatge tal com el coneixem avui. En aquesta línia, es potencien de forma decidida les activitats agràries compatibles amb la conservació del paisatge i el manteniment dels usos tradicionals.

Per donar cobertura a un aspecte primordial de la gestió del Parc, com és la ordenació de l'ús públic, s'han elaborat unes ordenances que permetin regular la convivència entre usuaris i residents, entre col·lectius diferents d´usuaris i entre aquests i el medi natural i cultural que els acull.

Tot i que el Pla no pot abordar la revisió dels òrgans de govern del Parc, és voluntat de les diputacions i ajuntaments revisar la composició, competències i funcionament d'aquests òrgans, tot millorant la representació dels propietaris i dels agents socioeconòmics en l'òrgan de decisió.

Finalment, vull destacar que el Pla representa també un compromís de destinació de recursos, ja que incorpora un pla d'actuacions i un estudi de viabilitat econòmica i financera que garanteixen els recursos necessaris per a la correcta gestió del Parc Natural del Montseny.

 

Roger Zamorano i Rodrigo
President de l'Àrea de Medi Ambient
de la Diputació de Girona