caes

Xarxa de Parcs

FrontPage

Glosari

Glossari de termes

Aquí hi podeu trobar les definicions dels termes que fem servir al nostre web i que creiem necessiten d'una definició

15802 Visualitzacions

Pàgines filles (16)

 • A

  ADF Agrupacions de Defensa Forestal. Són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial que tenen com a finalitat la prevenció i la...

 • B

  BMS, Programa De l'anglès Butterfly Monitoring Scheme. Seguiment que permet controlar de forma dinàmica la població de papallones diürnes i es considera coma indicador general del sistema.

 • C

  Centre d'informació Equipament dedicat a la informació dels visitants, que té una exposició permanent i/o un audiovisual relacionat amb el parc. Pot comptar amb venda de productes o bé gestionar...

 • D

  Dotació Concepte utilitzat per classificar les edificacions del patrimoni construït dins de l'àmbit dels espais naturals

 • E

  EIN Vegeu Espai d'interès natural Edificació tradicional Concepte utilitzat per classificar les edificacions del patrimoni construït dins de l'àmbit dels espais naturals. Espai Interès Natural ...

 • F

  Fil·loxera Insecte de l'ordre dels homòpters que viu paràsit exclusivament sobre els ceps, es nodreix de la seva saba i acaba provocant la mort de la planta al cap d'uns tres anys. Arriba a...

 • G

  GIS Veure SIG

 • I

  Instal·lació ramadera Concepte utilitzat per classificar les edificacions del patrimoni construït dins de l'àmbit dels espais naturals Interreg III, Programa Iniciativa comunitària del Fons...

 • L

  LIC Lloc d'importància comunitària. La llista d'espais proposats per cada membre de la Xarxa Natura 2000 es designa per part de la Comissió Europea com a LIC si acull espècies i hàbitats...

 • M

  MAB, Programa Programa de la UNESCO Home i Biosfera; de l'anglès Man and Biosphere. Aquest programa desenvolupa les bases tant en l'àmbit de les ciències naturals com de les socials per al...

 • P

  PEIN Vegeu Pla d'Espais d'Interès Natural Parc Nacional Espai natural d'extensió relativament gran, no modificat essencialment per l'acció humana, que te interès científic, paisatgístic i...

 • S

  SIG Sistema d'informació georeferenciada. De l'anglès GIS, Geographic Information System. La informació és el resultat d'un treball continu de recollida de dades a partir del treball de camp i de...

 • T

  Transecte Itinerari o recorregut a peu en què l'observador compte i anota tots els individus de les espècies que detecta, ja sigui visualment o auditivament. El transecte és una de les...

 • V

  Viu el Parc, Programa Programa organitzat per l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració dels ajuntaments de l'àmbit de cada parc. El programa ofereix una sèrie...

 • X

  Xarxa Natura 2000 Xarxa a escala comunitària de llocs protegits. Inclou una mostra representativa d'hàbitats d'interès comunitàri i prioritaris per aconseguir la protecció de les espècies de...

 • Z

  ZEC Zona d'especial conservació. En la fase tercera de Xarxa Natura 2000 els llocs d'importància comunitària són designats com a Zones d'Especial Conservació. ZEPA Zona d'especial protecció per...

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa