CAES

Xarxa de Parcs

FAQS - Obres i aprofitaments agroforestals


La fusta és un material i recurs energètic renovable i el seu aprofitament és compatible amb la conservació de la biodiversitat quan es fa de forma sostenible. D’altra banda, l’abandonament generalitzat del bosc ha esdevingut un problema de risc d’incendi per la progressiva acumulació de combustible. La planificació i la gestió forestal representen la millor manera d’obtenir aquests recursos, de reduir el combustible i promoure la regeneració i el rejoveniment del bosc.

La normativa vigent de prevenció d’incendis estableix que les restes de tallades (aprofitaments forestals) s’han d’eliminar dins una franja de 20 metres a banda i banda dels camins. Més enllà d’aquesta distància, es permet deixar la brancada sempre que es trossegi i es disposi ajaguda a terra. S'ha comprovat que deixar les restes de tallada in situ resulta beneficiós per la incorporació de nutrients al sòl quan aquestes es descomponen i ofereix altres avantatges per a la conservació del bosc com ara protecció contra l’erosió, l’augment de la retenció d’aigua o l’assentament de flora i fauna associada a la fusta morta i podrida. 

A més, les restes poden arribar a frenar l’avanç del foc en cas d’incendi i reduir la probabilitat que les flames arribin a les capçades.

Per a més informació, pots consultar aquest vídeo explicatiu sobre la importància de deixar les restes vegetals al terra.

En general, pots agafar brancatge sec o restes d’antigues tallades, sempre per a ús particular. En tot cas, cal demanar prèviament el permís corresponent al propietari de la finca.

La recol·lecció de plantes per a ús no comercial és permesa, excepte per a aquelles espècies protegides o d’especial interès per a la conservació de la biodiversitat. Per tant, t’has d’informar sobre la normativa i les plantes que agafis, i recol·lectar-ne sempre una quantitat moderada. Pots ampliar la informació en aquest enllaç.

Per fer actuacions urbanístiques, instal·lacions tècniques, treballs forestals, aprofitaments cinegètics, xarxa viària, etc, cal que adrecis una petició formal mitjançant l’enllaç Sol·licitud d’informes tècnics, de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

Les obres i treballs forestals dins dels parcs es contracten mitjançant diferents procediments administratius promoguts per la Diputació de Barcelona o pels consorcis gestors dels parcs. Pots presentar la teva oferta a les diferents licitacions que estiguin en curs. Pots ampliar la informació a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

Cada parc té definida una xarxa viària bàsica que es manté de manera periòdica. Davant qualsevol pertorbació natural, com incendis, aiguats, nevades, etc. és molt important tenir aquesta xarxa en bones condicions per als serveis d’emergència. A banda, també representa el principal eix de comunicació viària per als habitants del parc.

Per motius d’integració en el medi natural i de minimització de costos, el manteniment dels camins utilitzant la mateixa terra natural és, normalment, la primera opció. No obstant això, allà on el pendent és elevat, l’erosió es multiplica amb el pas de l’aigua i dels vehicles, fet pel qual cal realitzar repassos i aportacions de material de manera més reiterada. És per això que, en aquests trams, l’ús del formigó o altres materials estabilitzants, optimitza el seu manteniment, evita la intervenció freqüent de maquinària pesada i augmenta la seguretat dels usuaris.

El patrimoni cultural i històric pot arribar a ser força ric dins dels parcs (poblats ibers, forns de calç i de pega, antigues ermites i masies, etc.). Quan aquest patrimoni es troba dins d’una finca de la Diputació de Barcelona, és el mateix parc qui vetlla per la seva preservació mitjançant excavacions arqueològiques, intervencions de consolidació o senyalització informativa, entre d’altres. Quan aquest patrimoni es troba en una finca privada, hi ha la possibilitat de conservar-lo mitjançant acords amb la propietat i l’ajuntament.

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa

Your privacy is our priority

To protect your privacy, before continuing we want to make sure that you know that, both we and our collaborators, use some cookies on the website to facilitate its use:

  • Own and third parties for statistical purposes, with which no user information is collected nor access IP addresses are recorded.
  • Our own and third parties to guarantee basic functioning, such as the user session, and personalization aspects, such as the language of our pages.
    We save the acceptance of cookies for 30 days to improve the browsing experience. Remember that you can delete cookies from your browser.
  • From third parties to show you information from our social networks, such as Facebook, X, YouTube, etc. By accessing these websites you can decide whether or not you accept their privacy and cookie policies.

More information