caes
Parc a taula

Parc a taula

Navegación

Presentació / Presentación / Presentation / Presentazione / Presentation


Presentació


Parc a taula és un programa de desenvolupament econòmic promogut per la Diputació de Barcelona que pretén destacar, mitjançant la gastronomia, la producció artesanal i la viticultura de proximitat i de qualitat, els valors naturals, culturals i paisatgístics dels nostres parcs.


Parc a taula està pensat com un programa transversal de la Xarxa de Parcs Naturals i va néixer dins el marc del programa cultural Viu el parc, promogut per la mateixa Diputació des del 1992. Actualment vuit parcs participen al programa, i els primers que s'hi van adherir són els del Garraf i d'Olèrdola l'any 2001. Aquesta iniciativa ha tingut continuïtat amb la incorporació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, des del 2004; dels parcs de la Serralada Litoral i del Foix, des del 2008, del Parc del Montnegre i el Corredor, des del 2012 i del Parc del Castell de Montesquiu i del Parc Natural del Montseny, des del 2014. La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), entitat catalana sense ànim de lucre i de vocació ambientalista, participa a Parc a taula des de mitjan 2010, primer assumint les tasques d'intermediació i gerència del programa i després participant en la definició estratègica i l'execució d'activitats concretes.


Entenem Parc a taula com una aposta innovadora que cerca aliances per al futur dels espais naturals protegits. Lluny de propostes grandiloqüents, es tracta de destacar les activitats privades que conserven el territori, són rendibles i mereixen ser valorades. Parc a taula és un instrument de dinamització socioeconòmica, gestió del patrimoni natural i cultural, i instrumentalització de l'ús públic i pedagògic del territori. El seu repte és reunir en una iniciativa comuna el sector primari d'una àrea protegida en sentit ampli, els productors i transformadors dels productes naturals, els restauradors, el teixit social local, la conservació i la gestió pública de l'espai. Per canviar la idea del parc com un lloc ple de prohibicions i limitacions, s'intenta aconseguir un marc positiu per esperonar els agents privats a continuar treballant de costat amb els gestors administratius i la societat civil més receptiva. Aquest és el repte: els paisatges es mantenen perquè tenen un contingut econòmic lligat al parc i resulta clarament rendible. I no únicament es mantenen, sinó que són part d'un patrimoni social i natural viu. És un espai que es pot sustentar per ell mateix. I Parc a taula vol contribuir a valoritzar i dinamitzar aquest futur esperançador.


Per tal de donar difusió al programa, Parc a taula edita anualment una guia que pretén posar en comú i donar a conèixer tots aquells agents que, des de fa anys, potencien i difonen els productes alimentaris locals i de qualitat per afavorir el desenvolupament econòmic sostenible, la biodiversitat i el reforç de la identitat local. D'aquesta manera, els restaurants de les poblacions vinculades als espais naturals protegits us proposen degustar diferents plats, elaborats específicament amb productes naturals i cuinats per mans expertes. Als restauradors, s'hi afegeixen els productors i artesans alimentaris del territori, que aporten la matèria primera de qualitat que exigeix la millor cuina. Finalment, a la guia s'inclouen allotjaments propers al parc, que ofereixen el millor servei per tal de gaudir d'una estada relaxant i confortable. En aquesta edició 2014 hi ha 240 adherits a Parc a taula: 20 són allotjaments, 80 restaurants, 24 cellers, 14 establiments, 24 elaboradors i 78productors dels sis parcs. L'objectiu és estendre el programa de manera progressiva als dotze espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.


Participa i gaudeix de Parc a taula!

Presentación


Parc a taula (Parque en la mesa) es un programa de desarrollo económico promovido por la Diputación de Barcelona que pretende destacar, mediante la gastronomía, la producción artesanal y la viticultura de proximidad y de calidad, los valores naturales, culturales y paisajísticos de nuestros parques.


Parc a taula está pensado como un programa transversal de la Red de Parques Naturales y nació en el marco del programa cultural Viu el parc (Vive el parque), promovido por la propia Diputación desde 1992. Actualmente ocho parques participan en el programa, siendo los del Garraf y de Olèrdola los primeros en adherirse en 2001. La iniciativa ha tenido continuidad con la incorporación del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, desde 2004; de los parques de la Serralada Litoral y del Foix, desde 2008,  del Parque del Montnegre i el Corredor, desde 2012 y del Parque del Castell de Montesquiu y del Parque Natural del Montseny, desde 2014. La Liga para la Defensa del Patrimonio Natural (DEPANA), entidad catalana sin ánimo de lucro y de vocación ambientalista, participa en Parc a taula desde mediados de 2010.


Entendemos Parc a taula como una apuesta innovadora que busca alianzas para el futuro de los espacios naturales protegidos. Lejos de propuestas grandilocuentes, se trata de destacar las actividades privadas que conservan el territorio, son rentables y merecen ser valoradas. Parc a taula es un instrumento de dinamización socioeconómica, gestión del patrimonio natural y cultural, e instrumentalización del uso público y pedagógico del territorio. Su reto es reunir en una iniciativa común el sector primario de un área protegida en sentido amplio, los productores y transformadores de los productos naturales, los restauradores, el tejido social local, la conservación y la gestión pública del espacio.


Para dar difusión al programa, Parc a taula edita anualmente una guía que pretende poner en común y dar a conocer a todos los que participan en el programa. En esta edición 2014, son 240 los adheridos a Parc a taula, de los que 20 son alojamientos, 80 restaurantes, 24 bodegas y 14 establecimientos, 24 elaboradores y 78 productores de los seis parques. El objetivo es extender el programa de manera progresiva a los doce espacios de la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona.

 

¡Participa y disfruta de Parc a taula!

Présentation


Parc a taula (« Le Parc à table ») est un programme de développement économique mis en place par le Conseil provincial de Barcelone (Diputació de Barcelona) pour mettre en valeur, par le biais de la gastronomie, la production artisanale et la viticulture de proximité et de qualité ainsi que les richesses naturelles et culturelles de nos parcs et la beauté de leurs paysages.


Conçu comme un programme transversal du Réseau des parcs naturels, Parc a taula est issu du programme culturel « Viu el parc » (Vivez le parc), impulsé par le Conseil provincial de Barcelone depuis 1992. Actuellement, huit parcs ont rejoint le programme, les parcs du Garraf et d'Olèrdola ayant été les premiers à s'y rallier, en 2001. Cette initiative s'est poursuivie avec l'intégration dans le programme du parc naturel de Sant Llorenç de Munt i l'Obac en 2004, des parcs de la Serralada Litoral et du Foix en 2008, puis du parc d'El Montnegre i el Corredor en 2012, puis du parc d'El Castell de Montesquiu e du parc naturel del Montseny en 2014. La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA, Ligue pour la défense du patrimoine naturel), association catalane environnementaliste à but non lucratif, participe à Parc a taula depuis le milieu de l'année 2010.


Parc a taula est un pari novateur qui cherche à s'appuyer sur des partenaires soucieux de l'avenir de nos espaces naturels protégés. Plutôt que des projets grandioses, ce sont des activités privées préservant le territoire, rentables et susceptibles d'ouvrir des possibilités nouvelles qu'il cherche à encourager. Parc a taula est un outil de dynamisation socioéconomique, de gestion du patrimoine naturel et culturel et de mise en valeur du territoire à des fins d'usage public et pédagogiques. Son objectif est de réunir dans une initiative commune le secteur primaire d'une zone protégée au sens large, les producteurs et les transformateurs de produits naturels, les restaurateurs, les forces vives du terroir et les responsables de la conservation et de la gestion publique des parcs.

 

Parc a taula fait paraître tous les ans le guide, qui dresse le bilan de ce qui a été fait dans le cadre du programme et cite tous ceux qui y ont pris part. À l'heure où paraît ce guide 2014, Parc a taula compte 240 adhérents, dont 20 lieux d'hébergement, 80 restaurants, 24 chais et 14 établissements, 24 artisans, ou 78 producteurs des six parcs. Notre objectif est d'étendre progressivement le programme aux douze espaces appartenant au Réseau des parcs naturels du Conseil provincial de Barcelone.


Participez à Parc a taula et profitez-en au mieux !

Presentazione


Parc a taula ("Parco a tavola") è un programma di sviluppo economico, promosso dalla Provincia di Barcellona (Diputació de Barcelona), il quale si propone attraverso la gastronomia di valorizzare l'artigianato e la viticoltura di prossimità e di qualità, nonché il patrimonio naturale, culturale e paesaggistico dei nostri parchi.


Parc a taula è nato come programma trasversale della Rete dei Parchi Naturali all'interno del programma culturale "Viu el parc" (Vivi il parco), anch'esso promosso dalla Provincia a partire dal 1992. Oggi sono otto i parchi che partecipano al programma, tra cui quelli del Garraf e di Olèrdola, i primi ad aderire nel 2001. L'iniziativa è proseguita con l'integrazione del parco naturale di Sant Llorenç del Munt i l'Obac nel 2004, dei parchi della Serralada Litoral e del Foix nel 2008,, e del Parco di El Montnegre i el Corredor nel 2012 e del Parco di El Castell de Montesquiu e del Parco Naturale del Montseny nel 2014. La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA, Lega per la Difesa del Patrimonio Naturale), organismo catalano senza fini di lucro e a vocazione ambientalista, partecipa a Parc a taula dalla metà del 2010.

 

Parc a taula vuole essere una sfida innovativa aperta a partenariati interessati al futuro delle aree naturali protette. Lungi dall'inseguire proposte magniloquenti, l'obiettivo è quello di dare risalto alle attività private che tutelano il territorio, sono proficue e meritano di essere valorizzate. Parc a taula costituisce uno strumento di dinamizzazione socio-economica, di gestione del patrimonio naturale e culturale e di impulso all'utilizzo pubblico e pedagogico del territorio. La sua sfida è quella di unire in una comune iniziativa il settore primario di un'area protetta in senso ampio, i produttori e i trasformatori di prodotti naturali, i ristoratori, il tessuto sociale locale, nonché i responsabili della tutela e della gestione pubblica del territorio.

 

Per far conoscere il programma, Parc a taula pubblica ogni anno la guida, che riunisce tutti coloro che partecipano all'iniziativa. Per l'edizione del 2014 Parc a taula conta 240 aderenti, tra cui 20 strutture ricettive, 80 ristoranti, 24 cantine, 14 esercizi, 24 nonché produttori e 78 artigiani dei sei parchi. L'obiettivo è di estendere progressivamente il programma ai dodici spazi della Rete dei Parchi Naturali della Provincia di Barcellona.


Partecipate a Parc a taula e gustatene i sapori!

Presentation


Parc a taula ("Park at the Table") is an economic development programme promoted by Barcelona Provincial Council (Diputació de Barcelona) which aims to showcase the natural and cultural attributes of our parks as well as their scenic beauty through local and quality cuisine, craft production and viticulture.


Designed as an across-the-board programme within the Natural Park Network, Parc a taula began as part of the Viu el parc (Experience the park) cultural programme, also promoted by Barcelona Provincial Council since 1992. Today the programme features eight parks. El Garraf Park and Olèrdola Park were the first to join in 2001. The initiative has continued to grow with the incorporation of Sant Llorenç del Munt i l'Obac Natural Park in 2004, the Park of La Serralada Litoral and Foix Park in 2008 and, most recently,The park of El Montnegre i el Corredor in 2012 and, more recently, the Castell de Montesquiu Park and the Montseny Natural Park in 2014. The Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA, League for the Defence of Natural Heritage), a Catalan non-profit environmentalist association, has taken part in Parc a taula since mid-2010.


Parc a taula constitutes an innovative undertaking that seeks to form partnerships for the future of protected natural areas. Far from a grandiose initiative, its aim is to highlight private activities that preserve the territory, are profitable and add value. Parc a taula is an instrument for socioeconomic development, the management of natural and cultural heritage and the exploitation of the land for public and educational use. The challenge is to bring together the primary sector of a protected area in a joint initiative in the broad sense: producers and processors of natural products, restaurateurs, the local social fabric and those responsible for the conservation and public management of the space.


To disseminate the programme, Parc a taula publishes a guidebook every year in order to take stock of and list all those participating therein. The 2014 edition features a total of 240 participants, which includes 20 accommodation facilities, 80 restaurants, 24 wine cellars and 14 establishments, 24 artisans and 78producers from the six parks. The aim is to gradually extend the programme to include the twelve spaces in Barcelona Provincial Council's Natural Park Network.


Join in and relish Parc a taula!

#language("interest")

Territori del Parc a taula

Territori del Parc a Taula