caes

Parc Agrari del Baix Llobregat

Navegació

Ajuts i subvencions


Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçat a les Agrupacions de Defensa Vegetal pel desenvolupament tecnològic i la millora mediambiental de l’activitat agrària en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Any 2022
Data de publicació: 2022/04/01
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al fins al 2 de maig de 2022
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Presentació de sol·licituds: 
S’estableixen dues línies de subvencions basades en: 
a) Línia 1: El programa genèric d’assessorament tècnic, divulgació i formació.
b) Línia 2: El programa específic de recerca aplicada
El sol·licitant és pot presentar a les dues línies d’ajut (Línia 1 i Línia 2) o només a una de les dues, tenint en compte l’import màxim que es destina a cada línia d’ajut.

Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat AADV-S-2022 que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 11 de la convocatòria s’hauran de presentar al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí del Sorral, s/n 08820 El Prat de Llobregat.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’0ctubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques


Període de justificació:
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener i fins al 31 de març de 2023 (ambdós inclosos). 
Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant els models normalitzats AADV-JPG-2022 i AADV-JPE-2022.


Documents addicionals:
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la recuperació de camps en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat 2022
Data de publicació: 2022/04/01
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al fins al 2 de maig de 2022
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat ARC-S-2022 que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat o empresa.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 de la convocatòria s’hauran de presentar al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí del Sorral, s/n 08820 El Prat de Llobregat.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’0ctubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Període de justificació:
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener i fins al 31 de març de 2023 (ambdós inclosos). 
Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant els models normalitzats ARC-J-2022.


Documents addicionals:
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari. Any 2022
Data de publicació: 2022/04/01
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 2 de maig de 2022
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat AC-S-2022 que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat o empresa.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 de la convocatòria s’hauran de presentar al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí del Sorral, s/n 08820 El Prat de Llobregat.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’0ctubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Període de justificació:
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener i fins al 31 de març de 2023 (ambdós inclosos). 
Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant els models normalitzats AC-J-2021.
 


Documents addicionals:

#language("interest")