Ajuts i subvencions


Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l'any 2017
Data de publicació: 06/06/2017
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 6 de juliol de 2017. El termini de presentacio de les sol·licituds comenca l'endema de la publicacio d'un extracte de la present convocatoria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), a traves de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzara el 30 de juny de 2017, i en qualsevol cas no abans dels 30 dies naturals des de la publicacio al BOP.
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Documents addicionals:

interest

Mapa del parc

Mapa del Baix Llobregat