caes

Parc Agrari del Baix Llobregat

Navegació

Normativa


Marc jurídic

  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme. DOGC 5686 de 5 d'agost de 2010
  • Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana, aprovat per la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de juliol de 1976, l'objecte del qual és l'ordenació urbanística del territori que integrava l'extingida Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, i que comprenia un total de 27 municipis. Les Normes Urbanístiques del mateix, així com les modificacions introduïdes a nivell normatiu, han estat editades per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la darrera edició actualitzada de 2001.

 

Estatuts del Consorci del Parc del Parc Agrari del Baix Llobregat

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és un ens consorcial públic de carácter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i l'ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal d'estudiar i cercar solucions globals als problemes de l'Espai Agrari que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte.

 

Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat

El Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat va ser aprovat en sessions de data 17 de desembre de 2003 i 16 de juny de 2004 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 4.216 de 10 de setembre de 2004.

#language("interest")