Coneixements i pràctiques sobre el medi natural - Aprofitament de l’aigua


L'aprofitament de l'aigua al Montseny es destina al consum humà i animal, i al reg, a banda de les embotelladores. És un element bàsic que determina la qualitat i quantitat de les collites. Es capta als cursos fluvials -de rieres i torrents-, recollint la pluja o extraient-ne del subsòl amb pous i fonts. La captació a rieres i torrents es fa amb recloses que desvien l'aigua a una sèquia o rec -com ara la reclosa de la Metilena, comunitat de regants de Sant Esteve de Palautordera-. L'aigua captada de la pluja es recull en dipòsits o bidons i s'utilitza per regar els horts i fruiters; no és una pràctica gaire estesa actualment, tot i que en indrets elevats, on no hi ha cursos d'aigua, n'és habitual. La captació d'aigua dels pous és pròpia de les planes, i la de les fonts, d'àrees de mitja i alta muntanya. L'emmagatzematge es fa en basses, cisternes o dipòsits. Els tipus de reg que s'apliquen són per escorriment, infiltració, aspersió i el degoteig.

L'aigua és un dels recursos naturals que ha tingut més repercussió en el desenvolupament de l'activitat humana al Montseny, bé com a element bàsic per a la vida i el sector primari (reg), com a element determinant del procés inicial d'industrialització (font d'energia) o com a recurs terapèutic (balnearis de la Garriga i Tona). També s'hi va desenvolupar la indústria del glaç (útil a la restauració, la conservació d'aliments i la cirurgia mèdica), ara desapareguda. Actualment, s'han instal•lat embotelladores, dedicades a l'explotació de l'aigua per al consum humà.

interest

Mapa de l'inventari