caes

Parc del Foix

Navegació

Convocatòries de treball


Selecció de personal - Parc del Foix


AVÍS IMPORTANT

Subrogació de la Diputació de Barcelona en la convocatòria extraordinària d’estabilització del personal del Consorci del Parc del Foix

Amb motiu de la dissolució del Consorci del Parc del Foix, ratificada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 27 d’abril de 2023 (Acord 98/23), la Diputació de Barcelona s’ha subrogat, amb efecte d’1 de maig de 2023, en els béns i obligacions del Consorci del Parc de Foix.

Aquesta subrogació, ha comportat, entre d’altres, l’assumpció per part d’aquesta corporació de la tramitació amb efectes d’1 de maig de 2023 i sense solució de continuïtat, de la convocatòria extraordinària d’estabilització del personal del Consorci del Parc del Foix, aprovada per decret de la seva Presidència de data 24 de maig de 2022 (Dec.núm.44/22), compresa per 1 plaça de subaltern (del grup de classificació Agrupacions Professionals, categoria BE, codi CMFoix 01/2022) i per 1 plaça de guarda forestal (del subgrup de classificació C2, categoria IC, codi CMO-Foix02/2022)-

A tal efecte, tota la publicitat prevista en les bases generals i específiques que regulen la convocatòria extraordinària d’estabilització del Consorci del Parc del Foix, es realitzarà, a més a més de en els mitjans ja previstos en les susdites bases, al Tauler d’edictes electrònic de la Diputació de Barcelona, en el Tauler d’anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans (c. Minerva, 4, planta baixa, Barcelona), així com, es podran consultar a la pàgina web de la Diputació de Barcelona. A tots els efectes, la publicació dels diferents anuncis en el Tauler d’edictes electrònic de la Diputació de Barcelona determina l’inici del còmput de terminis, mentre que qualsevol altra publicació en Taulers d’anuncis de la corporació diferents de l’esmentat o la difusió a través de la pagina web de la Diputació de Barcelona tenen caràcter complementari.

 

 

Oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal

 

Prova teoricopràctica

 


 

Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos


 

Data: 9 de març de 2023 publicació de les llistes d’admesos i exclosos

Termini de deu dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a esmenes i possibles reclamacions.


 

El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC, del 23 de desembre de 2022 al 23 de gener de 2023, ambdós inclosos.

 

 


 

Procés selectiu convocatòria interadministrativa IM/1/2022 per a la provisió definitiva d’un lloc de guarda forestal al Consorci del Parc del Foix

 

Relació de persones admeses i excloses

Admesos (personal funcionari):

Nom

------

 

Admesos (personal interí):

Nom

------

 

Exclosos:

Nom

Janina Rodríguez Fernández ****1252* (1)

  1. Motiu d’exclusió: no acredita tenir el requisit per participar, establert a la base específica 3.c) de la convocatòria, categoria IB de guarda forestal.

 

Barcelona, 1 de desembre de 2022

 

Les persones aspirants podran formular al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista provisional d’admeses i excloses.

 

Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar des de la presentació de les mateixes al Registre del Consorci del Parc del Foix (carrer Urgell, 187, 3a planta, 08036 Barcelona). Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no se’n presenten, la llista d’aspirant admesos i exclosos es considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar.En els següents enllaços, trobareu les vacants temporals o definitives que es produeixen en la plantilla de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de servei, així com també places de nova creació per necessitats tecnològiques o d'especialització.