caes

Parc d'Olèrdola

Navegació

Política i objectius de qualitat en la gestió del Parc


 

 

 


Sistema de qualitat

 

El sistema de qualitat vol ser una eina de gestió dels equipaments i serveis d'ús públic dels parcs que garanteixi la qualitat dels mateixos fixant els processos de gestió. Aquests han d'assegurar uns mínims per a satisfer a la societat i, a més han de permetre a l'organització prestadora conèixer i testar l'opinió dels receptors. Cal tenir en compte que gran part de la sensació de qualitat que es percep en els serveis oferts en el medi natural, depèn de la qualitat paisatgística de l'entorn. Per tant, els serveis d'ús públic s'ofereixen considerant sempre la compatibilitat amb els objectius de protecció que constitueixen òbviament l'objectiu fonamental dels espais naturals protegits.

El sistema de qualitat constitueix una certificació, que atorga l'ICTE (Institut de Qualitat Turística Espanyola) a través d'una auditoria externa. Es tracta doncs de sotmetre periòdicament els parcs i la seva oferta d'ús públic a l'examen rigorós d'una empresa absolutament independent que és la que ha de dictaminar si certament la gestió mereix ser considerada com una gestió de qualitat. Aquest és també un fet sense precedents i constitueix, sens dubte, un repte col·lectiu important.

 

 

Objectius de qualitat

 

Dins d'aquest marc general, es planteja el sistema de qualitat amb els objectius generals següents:

  • Oferir i mantenir una elevada qualitat en els serveis públics.
  • Satisfer les expectatives i requeriments dels visitants garantint-los-hi un paisatge de qualitat i una oferta de serveis adequada.
  • Disposar dels mitjans humans i materials suficients i adequats per a satisfer els requisits de les normes de qualitat.
  • Aconseguir una organització eficaç per a garantir un funcionament d'acord amb el sistema de qualitat.
  • Aconseguir la participació activa de tot el personal en els principis de la política de qualitat, així com en la seva aplicació i compliment.

 

 

Compromís ambiental

 

L'assoliment dels objectius de qualitat ha de ser possible amb la preservació de l'entorn natural, amb l'ajut de la gestió del parc.

Cal dotar-se dels instruments necessaris per tal de poder conèixer la repercussió que el visitant causa a l'entorn, a través d'indicadors que contribueixin en el control de la capacitat de càrrega dels ecosistemes i indrets on l'activitat humana és més intensa: zones properes als aparcaments i equipaments, l'impacte dels corriols i camins senyalitzats.

Per altra banda, el seguiment d'espècies singulars també contribuirà a conèixer l'estat de salut del medi ambient als parcs, com a garantia del desenvolupament de les diferents activitats compatibles amb el medi.

En resum, l'ús públic del parc ha de ser compatible amb els objectius de conservació, alhora que contribueix al desenvolupament socioeconòmic dels veïns dels municipis que integren el parc.

Es concreta amb l'assoliment dels següents aspectes:

  • Actuar en el territori amb la participació, implicació i corresponsabilització dels ajuntaments i dels agents locals, tant públics com privats, d'acord amb el model en xarxa de la Diputació de Barcelona.
  • Millorar els models d'intervenció en la gestió dels espais protegits, amb la finalitat de ser més eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i des d'una perspectiva més integradora.
  • Projectar i divulgar en la societat el paper de la Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de respecte i protecció del medi natural perquè siguin cada vegada més assumits per la ciutadania.
  • Participar en les propostes de planificació territorial que es formulin des de l'administració autonòmica per tal que els plans territorials resultants responguin als interessos del món local, d'acord amb un model de gestió territorial sostenible.
  • Promoure i recuperar, d'acord amb els ajuntaments, els espais naturals d'interès local, que pel seu paper connector i/o el seu caràcter periurbà, la seva naturalesa forestal, agrària o fluvial tenen un paper estratègic i determinant en el bon funcionament del conjunt del sistema d'espais lliures i la qualitat ambiental dels nostres municipis.

 

La certificació de qualitat del Parc

 

El compromís per la sostenibilitat BIOSPHERE

La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

#language("interest")

Mapa del parc

Mapa d'olerdola